Plan for arbeid med elevenes skolemiljø - kapittel 9A

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.