Veileder

Handlingsveilederen

Ved mistanke om grov omsorgssvikt, vold eller overgrep, skal saken meldes direkte til barneverntjenesten og meldes til politiet. 

Bekymringsmelding til barneverntjenesten.pdf

Selvstendig plikt til å melde: Involver leder.

5 trinn fra bekymring til melding.pdf

Nivå 0

Identifisere barn

1.

Undring eller uro for et barn oppstår

Hva

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barns utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon. Eventuelle spørsmål ut fra observasjoner eller hendelser kan gi grunnlag for å undersøke barnets livssituasjon nærmere. Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjoner. 

Hvordan
Veileder som beskriver tegn og signaler som kan gi grunnlag for undring.
Hvem
Alle ansatte.
Verktøy
1.

Konkretiser undring eller uroen

Hva

Med konkretisering menes at den undringen man har fått gjennom observasjon eller samtaler, sammenfattes og skriftliggjøres. Konkretisering innebærer eventuelle spørsmål som man ønsker å få svar på og som kan underbygge eller avkrefte en bekymring.

Hvordan
Noter det du undres over i observasjonsskjema barn.
Hvem
Alle ansatte.
Verktøy
1.

Del en mulig bekymring

Hva

Med «del bekymring» menes at hver enkelt deler sine observasjoner og inntrykk av samtaler med andre (barnet, foresatte, kolleger/leder og evt hjelpeinstanser).

Hvordan
1) Del undring med kolleger  2) Deling av undring med leder 3) Deling av undring med barnet/ foresatte. Er dere usikre, ta kontakt med hjelpetjenestene for råd og veiledning. Saken kan diskuteres anonymt eller med navn ved samtykke.
Hvem
Alle ansatte.
Verktøy
1.

Grunn til å gå videre? Individ- eller systemnivå

Hva

Etter gjennomgang av grunnlagsmateriale, tas det en beslutning om det er grunn til å gå videre på individ- eller systemnivå.

Hvordan
Hvis nei, avsluttes saken og grunnlagsmaterialet legges i barnets mappe. Hvis ja, vurderes behov for ulike tiltak på individ- eller systemnivå. Grad av formalisering må vurderes.
Hvem
Ledere og ansatte med tildelt ansvar.
Verktøy

Nivå 1

Internt tiltaksarbeid

1.

Klargjør problemstilling

Hva

Med klargjøring av problemstilling menes gjennomgang av tegn på bekymring (bekrefting eller avkrefting av tegnene) og der det utledes forslag eller mulige årsaksfaktorer, eventuelt tiltak som kan i verksettes. Dette inngår som grunnlag i et eventuelt møte med foresatte.

Hvordan
Bruke mal for klargjøring av problemstilling om mulige årsaker og eventuelle forslag til tiltak
Hvem
Den som har meldt undringen, evt i samarbeid med kollega eller leder.
Verktøy
1.

Planlegging, gjennomføring og evaluering av møte med foresatte

Hva

Gjennomføre samtelen med foresatte gjennom: a) Drøfting av grunnlagsmateriale, avklare hva utfordringen består i og finne en felles forståelse. b) Planlegge aktuelle og meningsfulle tiltak i barnehage/skole og hjemme. c) Evaluere prosessen.

Hvordan
Møtet gjennomføres etter intern mal. Andre hjelpetjenester kan delta som veiledere etter samtykke fra foresatte. Stafettlogg opprettes. Nytt møte avtales.
Hvem
Den som holder i saken og evt leder skal i samråd med foresatte avgjøre hvem som skal delta i møtet.
Verktøy
1.

Iverksetting av tjenesteinterne tiltak

Hva

Iverksetting av lokale tiltak. Dette kan innebære bruk av tiltak fra eksterne samarbeidspartnere og også vedtak.

Hvordan
Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen.
Hvem
Ledere og ansatte med tildelt ansvar.
Verktøy
1.

Evaluering av tiltak og behov for ytterligere innsats

Hva

Evaluere iverksatte tiltak (interne tiltak) og vurdere behovet for ytterligere hjelp, enten i form av interne tiltak. tiltak i andre tjenester eller tverrfaglig samarbeid.  

Hvordan
Evaluering bør gjøres av ansatte i samarbeid med leder og foresatte.
Hvem
Ledere og ansatte med tildelt ansvar.
Verktøy
1.

Avslutte/fortsette på Nivå 1 eller gå til Nivå 2/Nivå 3

Hva

Beslutning om:

 1. Avslutte/fortsette interne tiltak
 2. Fortsette tiltak på Nivå 2 eller Nivå 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. En sammensatt og kompleks sak bør gå direkte til Nivå 3.
 3. Vurdere tiltak på systemnivå.
Hvordan
Beslutningen bør formaliseres.
Hvem
Beslutning fattes av ledelsere og ansatte med tildelt ansvar i samarbeid med foresatte
Verktøy

Nivå 2

Med involverte Hjelpetjenester

1.

Opprette kontakt med annen hjelpetjeneste

Hva

Innhente samtykke fra foresatte og sende henvisningsskjema til aktuell hjelpetjeneste. Innkalle til møte med foresatte og aktuell hjelpetjeneste for avklaring av tiltak.

Hvordan
Konkretisering av problemstilling i henvisning, mulige årsakssammenheng og utprøvde tiltak.
Hvem
Den som har meldt undringen, evt i samarbeid med kollega eller leder avhengig av tjenestested.
Verktøy
1.

Planlegge gjennomføring og evaluering av tiltak

Hva

Oppgaver:

 1. Drøfting av grunnlag for henvisning (skape felles forståelse).
 2. Planlegge aktuelle tiltak.
 3. Evaluere beslutningsprosessen.
Hvordan
Møtet gjennomføres etter møtemal. Andre hjelpetjenester kan også delta som veiledere etter samtykke fra foresatte. Nytt møte avtales.
Hvem
Den som holder i saken, ledere og ansatte med tildelt ansvar i samarbeid med foresatte.
Verktøy
1.

Iverksetting av tiltak

Hva

Iverksetting av tiltak. Dette kan inkludere bruk av tiltak fra eksterne samarbeidspartnere.

Hvordan
Tiltak gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen.
Hvem
Ansvarlig for tiltak internt i tjenesten eller ansvarlige i hjelpetjenester.
Verktøy
1.

Evaluering av tiltak og behov for ytterligere innsats

Hva

Evaluere iverksatte tiltak på Nivå 2 og vurdere/begrunne behov for ytterligere bistand, enten i form av interne tiltak, tiltak i ande tjenester eller tiltak i samarbeid med andre tjenester.

Hvordan
Evaluering bør gjøres av fagpersoner i aktuell tjeneste.
Hvem
A: Alle medarbeidere. B: Utvalgte medarbeidere. C: Leder.
1.

Avslutte/fortsette på Nivå 2 eller gå til Nivå 1/Nivå 3

Hva

Beslutning om:

 1. Avslutte eller fortsette tiltak.
 2. Eventuelt fortsette individuelt- eller systemtiltak på Nivå 2.
 3. Fortsette til Nivå 3. Fortsatt innsats kan involvere eksterne hjelpere til råd og veiledning, utredning og konkrete tiltak. Hvis det er aktuelt å involvere flere nye tjenester eller saken er kompleks, fortsetter prosessen på Nivå 3. 

Ved overføring til nivå 3 vurderes:

 1. om det er behov for tverrfaglig beslutninger der det involveres flere tjenester i beslutningen, og/eller:
 2. om flere tjenester kan ha et relevant tjenestetilbud.
Hvordan
Bruke meldingsskjema til FHT. (Felles Hjelpe Tjenester)
Hvem
Beslutning fattes av leder i samarbeid med foresatte.
Verktøy

Nivå 3

Felles Hjelpetjeneste FHT

1.

Saken meldes til Felles Hjelpetjeneste FHT

Hva

Ved behov for tverrfaglig innsats, flere tjenester enn to, meldes saken til Felles Hjelpetjeneste FHT.

Hvordan
Se skjema: Rutiner for Felles Hjelpetjenester.
Hvem
Leder i tjenesten, som melder, eller foresatte.
Verktøy
1.

Planlegge gjennomføring og evaluering av tverrfaglig møte i regi av FHT

Hva

FHT-møtet inneholder: 

 1. drøfting av grunnlagsinformasjon (skape felles forståelse).
 2. planlegge aktuelle tiltak.
 3. evaluere beslutningsprosessen.
Hvordan
Se skjema: Rutiner for Felles Hjelpetjenester.
Hvem
FHT, leder i tjenesten som melder, ansatt som kjenner barnet og foresatte. Barn/unge kan få tilbud om å delta (ikke obligatorisk).
Verktøy
1.

Iverksetting av koordinert tiltak

Hva

Gjennomføring av koordinert innsats etter vedtatte tiltak.

Hvordan
Gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelse.
Hvem
Ansvarlige i de respektive tjenestene, som har fått i oppgave å gjennomføre tiltak.
1.

Evaluering av tiltak på Nivå 3 og behov for ytterligere innsats

Hva

Evaluering av den tverrfaglige innsatsen. Evalueringen bør ha som siktemål å vurdere fortsatt innsats, endret innsats og eventuelt melding til barnevern.  

Hvordan
Evaluering av vedtatte tiltak, se stafettlogg.
Hvem
Deltakere i tverrfaglig møte i den aktuelle saken, barnet/ungdommen og foresatte.
Verktøy
1.

Avslutte/fortsette på Nivå 3 eller gå til Nivå 1/Nivå 2

Hva

Dette innebærer beslutnng om:

 1. avslutte eller fortsette
 2. eventuelt fortsette med individ-/systemtiltak på Nivå 3 eller gå tilbake til Nivå 2.

Ved overføring til Nivå 1, fortsetter prosessen som tjenesteintern innsats.
Vurdere melding videre til andre samarbeidspartnere (for eksempel spesialhelsetjenesten).

Hvordan
Se evaluering av tiltak i Stafettloggen.
Hvem
Tverrfaglig gruppe, som er opprettet i Stafettloggen. Leder av tjenesten kan tas med. dersom det ikke blir enighet.
Verktøy