Gå til innhold Hopp til søk

Hører til tema

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet.

Reguleringsplan vedtas av kommunestyret.

Når skal det utarbeides reguleringsplan?

Det skal alltid foreligge reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider. I kommuneplanens arealdel er det også avsatt områder der det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan før utbygging. Dette framgår av bestemmelsene.

Områderegulering og detaljregulering

Det fins to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. For flere eiendommer eller for større områder kan kommunen utarbeide reguleringsplan som områderegulering. Kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter.

Alle har rett til å utarbeide forslag til detaljregulering. Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomoføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Private tiltakshavere har fem år på seg til å igangsette byggetiltak etter at detaljregulering er fremmet. Denne fristen kan etter søknad forlenges med to år av gangen.

Behandling av reguleringsplaner

Arbeidet med reguleringsplaner er beskrevet i PB-loven (Plan- og bygningsloven). PB-loven skal blant annet sikre en del rettigheter og begrensninger - hos grunneiere, beboere, kommunen o.a. For å sikre åpenhet rundt arbeidet, og for at alle skal kunne fremme sine interesser, er det lagt opp til medvirkning i en trinnvis framgangsmåte.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS