Gå til innhold Hopp til søk

Tjenester a-å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

a
Adressetildeling
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

b
Bad og våtrom - bygge eller rehabilitere
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Biloppstillingsplass
Bolig - oppføring av ny bolig
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

d
Dagmamma - godkjenning
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

e
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eierseksjonering/reseksjonering
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

f
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Forurenset grunn - bygging og graving
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

g
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Gravferd
Gravplass
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

h
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

i
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerforslag
Innsynsrett i offentlige dokumenter

k
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Krisesenter
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

l
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen

m
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Miljøplan i jordbruket
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

n
Nabovarsel - byggesak
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

o
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Ordensreglement i skolen

p
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten

r
Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Returordninger for avfall
Rusmiddelavhengige - tiltak

s
Salgsbevilling for alkohol
Samlivskurs
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring eller vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold

t
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til idrettsanlegg
Tilskudd til tilpasning av bolig
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

u
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

v
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS