Gå til innhold Hopp til søk

Vedtekter for torghandel

§ 1.

Ledelsen av torghandel i Notodden tilligger Seksjon for Tekniske Tjenester (TT)

§ 2.

Byens torg anvendes til torghandel i den utstrekning TT bestemmer og under hensynstagen til politiets bestemmelser om orden og trafikk.

Søknad om torgplass avgjøres av Seksjon for Tekniske Tjenester (TT).
Torghandelsområdet kan ved spesielle kulturelle arrangement utvides.

§ 3.

Adgang til torget har den som selger ville blomster og bær, produkter fra hage- og gartnervirksomhet, landbruk, skogbruk og fiske, som er frihandelsvarer, når det ikke strider mot helserådets/næringsmiddelkontrollens bestemmelser.

Den handlende må fremlegge bevis for godkjent utsalgsvogn/bil.
Det kan leilighetsvis gis tillatelse til salg av andre varer.

§ 4.

Torghandel følger lukkningsvedtektene for faste utsalgssteder.
TT kan for kortere tid dispensere fra denne bestemmelse.
Under særlige omstendigheter kan politimesteren forby torghandel på en bestemt dag.
De handlende må ikke møte mer enn en time før den fastsatte tid, og forlate området senest en time etter.

§ 5.

Torghandelvirksomheten administreres av Seksjon for Tekniske Tjenester.
Ingen handlende må oppta mer enn tildelt plass.

Torghandlerne skal ordne sine utsalg på den måte som TT og/eller politiet bestemmer og ta i akt TTs gitte påbud. Den som ikke etterkommer disse, kan bortvises, jfr §8.

§ 6.

En del av det areal som disponeres til torghandel, kan av TT leies ut som faste sesonger eller åremålsplasser.
Er tildelt plass ikke tatt i bruk senest kl. 09.00, står TT fritt til å disponere plassen.

§ 7.

Når det p.g.a. arealets utilstrekkelighet må konkurreres om plassen, skal torghandlere som utelukkende omsetter varer av egen produksjon, ha fortrinnsrett så vel ved utleie av faste plasser som ved tildeling av plass for en enkelt gang.

§ 8.

I torgtiden skal plassen rundt salgsbodene holdes ren og ryddig. Ved torgtidens utløp skal alle varer så vel som alt som benyttes ved torghandelen, være fjernet og plassen ryddiggjort.
I særskilte tilfeller kan det etter søknad gis dispensasjon fra kravet om fjerning av salgsbodene.

§ 9.

Personer under 16 år må ikke utøve torghandel uten som hjelp for voksne.

§ 10.
  • Avgift for torghandel betales til bykassereren forskuddsvis etter oppgave fra Seksjon for tekniske tjenester.
  • Handlende med åremålsplasser betaler en årsavgift.
  • Handlende som får tildelt sesongplass betaler en månedlig avgift tilsvarende sesongens varighet (påbegynt måned tilsvarer hel måned).
  • Øvrige brukere av torget betaler en avgift pr. dag.
  • Uttak av strøm til torgvogner tas fra faste oppsatte kontakter.
  • Torgvognen må ha montert måler. Tilfeldig bruker av strøm som ikke har montert måler i torgvogn eller bil betaler en fast avgift pr. dag.
  • Avgiftene for torghandel godkjennes av formannskap, og fastsettes for ett år om gangen.
  • Er avgiften ikke betalt i rett tid, kan TT disponere plassen fritt.
§ 11.

Den som ønsker å drive torghandel, er forpliktet til å gi TT eller politiet de nødvendige opplysninger om varens opprinnelse.

§ 12.

Overtredelse av bestemmelsene i denne vedtekt eller av påbud gitt med hjemmel i vedtekten, straffes etter lov om handelsvirksomhet av den 06.06.1980, nr. 21, § 5.1.

§ 13.

Ved denne vedtekt oppheves torghandelvedtekter av 06.06.1980, stadfestet 23.05.1985.
Vedtektene trer i kraft straks (31.05.1990).Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS