Gå til innhold Hopp til søk

Permisjon for elever

Opplæringslova § 2-11 har følgende bestemmelser om fri/permisjon fra undervisning:

”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.”

a)      Etter § 2-11, andre ledd har elever som tilhører trossamfunn utenfor den norske kirke, en rett til permisjon fra undervisningen når deres trossamfunn har helligdager. Det er imidlertid et vilkår at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

b)      Forutsetningen for å gi fri etter § 11, første ledd er at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Hver søknad vurderes konkret, og ved vurderingen legges det vekt på om eleven får en forsvarlig grunnskoleopplæring. I den forbindelse legges det vekt på følgende momenter: 

  • om, og i tilfelle hvilken undervisning eleven får i permisjonstiden
  • for mye fravær
  • skolens opplegg og elevens behov i den aktuelle periode                     

c)      Det er ikke er tillatt for skolen å gi permisjon ut over to uker.

d)      Dersom foreldrene ønsker å ta eleven ut for en lengre sammenhengende periode enn to uker, må dette sees på som privat hjemmeundervisning etter opplæringslova § 2-13. Eleven blir med dette utskrevet fra skolen som elev, og foreldrene har det fulle ansvaret. Kommunen har bare et tilsynsansvar, og ikke opplæringsansvaret for eleven. Barn som får hjemmeopplæring, skal som hovedregel følge de samme læreplanene som andre elever. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeopplæringen, og kan kalle inn barna til særskilte prøver.

e)      Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere. 

f)        Det skal sendes skriftlig begrunnet søknad om skolefri til elevens skole i god tid. Det benyttes egne søknadsskjemaer som fås ved den enkelte skole. Rektor besvarer søknaden skriftlig i henhold til gjeldende retningslinjer.

g)      Søknader om permisjon både etter første og andre ledd i § 2-11 er enkeltvedtak med klageadgang, og behandles etter reglene for forvaltningsloven. Klagen må være begrunnet og skriftlig, og rettes til Notodden kommune ved oppvekstkontoret innen tre uker fra den dagen brevet mottas. Eventuelle klager vil bli behandlet av Fylkesmannen i Telemark som er øverste klageinstans.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS