Gå til innhold Hopp til søk

Teknisk utvalg

Møtekalender og politiske saker

Teknisk utvalg - oktober 2015 til oktober 2019

Teknisk utvalg har 9 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret blant listekandidatene til gjeldende kommunestyrevalgperiode for en periode på 4 år.
Teknisk utvalg er kommunens faste utvalg for plansaker i henhold til plan- og bygningsloven § 9-1.

Utvalget skal i den forbindelse selv behandle følgende saker:

 • Reguleringsplaner (pbl. § 27-2).
 • Bebyggelsesplaner (pbl. § 28-2).
 • Private reguleringsforslag (pbl. § 30).
 • Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid (pbl. § 33).
 • Dispensasjon etter pbl. § 7 dersom saken anses å være av prinsipiell betydning.
 • Utvalget arbeider innenfor de rammer som er trukket opp av kommunestyret gjennom kommuneplanen, samt de retningslinjer som for øvrig er gitt av kommunestyret.
 • Teknisk utvalg vedtar ved kvalitetsstandarder det kvalitative nivået for tjenestene innenfor området for seksjon for tekniske tjenester i den utstrekning dette ikke er nærmere fastlagt i lovverk eller gitte retningslinjer.
 • Dersom dette går utenfor de gitte økonomiske rammer, forelegges dette for formannskapet, evt. kommunestyret, til endelig avgjørelse.
 • Innenfor samme område fatter teknisk utvalg vedtak i prinsipielle saker.
 • Innenfor sitt ansvarsområde behandler utvalget klager på administrative vedtak før klagen eventuelt sendes fylkesmannen eller annet fastsatt klageorgan til behandling.
 • Innenfor sitt saksområde har teknisk utvalg myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. kl. § 13.

For perioden 2015-2019 er det følgende samarbeidslister:
1. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Rødt 
    og Sosialistisk Venstreparti
2. Høyre - egen liste
3. Venstre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne

Representanter:
Ole Henning Skogen (AP)    leder
Gunnar Haugen (AP)            nestleder
Hanne Kirsti Ljosland Waale (KrF)
Anne Grethe Randbye (AP)
Harald Tjønnås (AP)
Marianne Moen (SP)
Thomas Christopher Tinne (H)
Liv Mette Vatne Tveiten (H)
Torgeir Fossli (V)

Vararepresentanter:
Borgar Flaaten (KrF)
Jon Grøstad (AP)
Jan Ivar Bratterud (AP)
Kitt Kaasalia (AP)
Arnfinn Nørstrud (SP)
Tor Olav Søråsdekkan (SV)
Solveig Randbye (AP)
Lisbeth Grønbæk (AP)
Ole Krogh Espensen (H)
Tor Sveinung Simones (H)
Veslemøy Wåle (H)
Tonje Harbek Brokke (H)
Arve Berntsen (FrP)
Merete Fossmo Nesholen (V)
Øyvind Lexau (V)Kontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS