Gå til innhold Hopp til søk

Kommunestyre

Kommunestyre - oktober 2015 til oktober 2019

Kommunestyret i Notodden har 41 medlemmer som velges av de stemmeberettigede innbyggerne i Notodden for en periode på 4 år.
Kommunestyret er det øverste besluttende organ i kommunen, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

Møtekalender og politiske saker

Mailadresser kommunestyrets representanter 2015-2019

I henhold til kommuneloven skal kommunestyret selv fatte vedtak i følgende saker:
 • Fastsettelse av kommunestyrets medlemstall (§7 nr. 3).
 • Valg av formannskap (§8 nr. 1).
 • Fastsetting av formannskapets saksområde og kompetanse (§8 nr. 3).
 • Valg av ordfører og varaordfører (§9 nr. 1).
 • Opprettelse, omorganisering og nedleggelse av faste utvalg. Fastsettelse av deres saksområde og kompetanse, og valg av medlemmer, leder og nestleder (§10 nr. 2, 3 og 6).
 • Opprettelse av komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv, samt fastsettelse av deres myndighetsområde (§10 nr. 5).
 • Opprettelse av eget styre for kommunal bedrift eller institusjon (§11 nr. 1).
 • Opprettelse, omorganisering og nedleggelse av kommunedelsutvalg, fastsettelse av deres saksområde, og valg av medlemmer, leder og nestleder (12 nr. 1,2,3 og 5).
 • Tildeling av hastekompetanse til annet folkevalgt organ (§13 nr. 1).
 • Vedtak om å innføre parlamentarisk styringsform, opprettelse av kommuneråd, valg til disse, og vedtak om å tildele rådet beslutningsmyndighet (§§ 18 nr. 1, 19 nr. 1 og 3, 20 nr. 3).
 • Tilsetting av administrasjonssjef (§22 nr. 2).
 • Vedtak om at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål (§24 nr. 3).
 • Valg av kommunens representanter til administrasjonsutvalget, og blant disse leder og nestleder (§ 25 nr. 2).
 • Fastsettelse av nærmere retningslinjer for de ansattes møte- og talerett i kommunale nemnder når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de anssatte (§26 nr. 4).
 • Vedtak om å rette styre for interkommunalt samarbeid og dets myndighet (§27 nr. 1).
 • Vedtak om å gi sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til å inngå og si opp tariffavtale m.m. (§28).
 • Vedtak om at møter i visse folkevalgte organer eller i visse sakstyper skal holdes for lukkede dører av hensyn til personvernet (§ 31 nr. 4).
 • Vedtak om at møter i visse folkevalgte organer eller i visse sakstyper skal holdes for lukkede dører av hensyn til den interne saksbehandling når organet ikke selv skal treffe vedtak i saken (§ 31 nr. 5).
 • Fastsetting av reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer (§ 39 nr. 1).
 • Fastsettelse av reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker som er under behandling (§ 40 nr. 5).
 • Fastsetting av regler om utgiftsdekning og arbeidsgodtgjørelse til folkevalgte (§§ 41-42).
 • Opprettelse av eller tilslutning til pensjonsordning for folkevalgte (§ 43).
 • Vedtak om økonomiplan og årsbudsjett (§§ 44 nr. 1 og 45 nr. 2).
 • Vedtak om årsregnskap (§ 48 nr. 3).
 • Fastsettelse av regler for kommunens finansforvaltning (§ 52).
 • Vedtak om kontrollutvalg og tilsetting av revisor (§§ 60 nr. 2-3).
I tillegg tilligger det kommunestyret selv:
 • Å vedta avgifter, gebyrer eller betaling til kommunen med mindre denne myndigheten er særskilt lagt til annet organ ved lov, forskrift eller delegasjonsbestemmelse.
 • Å vedta kommunale forskrifter eller vedtekter i henhold til kommunelov og særlover med mindre denne myndigheten er særskilt lagt til annet organ ved lov, forskrift eller delegasjonsbestemmelse.
 • Å ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen og arbeidet med reguleringsplaner, og å peke ut en tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste planutvalg for plansaker (teknisk utvalg) utarbeider og behandler forslag til planer (pbl. § 9-1).
 • Å vedta kommuneplanen, (pbl. § 20 nr. 5).
 • Å behandle bebyggelsesplaner dersom det foreligger vesentlige innsigelser fra fylkeskommunen, nabokommunen eller statlig fagmyndighet (pbl. § 28-2, 4. ledd).
 • Å vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og bebyggelsesplan dersom det også omfatter arealer utenom planen, pbl. § 35 nr. 2.
 • Å vedta ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan, pbl. § 36.
 • Å vedta ekspropriasjon til vann- og avløpsledning, pbl. § 37.
 • Å vedta om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, eigedomsskattel. § 2.
 • Å opprette et klientutvalg på 5 medlemmer som klageorgan for behandlilng av klagesaker etter sosialtjenesteloven og kommunehelseloven.
 • Å fastsette organisasjonsform og ledelse for helsetjenesten i kommunen i samsvar med lov og helseplan, kommunehelsel. § 3-1.
 • Å fatte vedtak i saker om miljørettet helsevern hvor avgjørelsesmyndigheten ikke kan delegeres, dvs. etter kommunehelseloven §§ 4a-4, fjerde ledd, 4a-10 og 4a-11, tredje ledd.
 • Å vedta kommunens handlingsprogram.
  Å vedta kommunens årsberetning.
 • Å opprette nye, nedleggelse av eksisterende eller vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud.
 • Å fatte nødvendige skatte- og avgiftsvedtak.
 • Å fatte vedtak om politisk organisering og styring.
 • Å fastsette retningslinjer for politikken i alkoholbevillingssaker i Notodden kommune.
 • Å oppnevne valgstyre.
 • Å vedta evt. øvrige lovfestede oppgaver i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Kommunestyret behandlet klage på enkeltvedtak som er truffet av formannskapet.
 • Fylkesmannen behandler klage på enkeltvedtak som er truffet av kommunestyret.

Møtene ledes av ordfører og holdes for åpne dører.

Kommunestyrets representanter oktober 2015 til oktober 2019

Arbeiderpartiet:
Gry Fuglestveit Bløchlinger - ordfører, Torgeir Bakken - varaordfører,
Trond Bakken, Kitt Kaasalia, Terje Nyvoll-Todnem, Inge Margit Stordal Støa,
Paul G Rokstad, Harald Tjønnås, Gunnar Haugen, Guro Nyhus Hagen,
Jon Grøstad, Åshild Tutvedt Johnsen, Marita Oskasin, Anne Grethe Randbye,
Ole Henning Skogen

Fremskrittspartiet:
Arve Berntsen, Einar Iversen

Høyre:
Jørn Christensen, Roger Ivar Heimdal, Tonje Harbek Brokke, Per Christian Voss,
Lene Juul Frømyhr, Anne Mette Gangsøy, Veslemøy Wåle,
Thomas Christopher Tinne, Ellen Kittilsen, Odd-Arne Thorbjørnsen,
Jacob Andreas Søreide 

Kristelig Folkeparti:
Hanne Louise Thürmer, Knut Henning Duesund, Borgar Flaaten

Miljøpartiet De Grønne:
Lars Brede Borgen

Rødt:
Morten Halvorsen, Kristoffer Lia Lerstang

Senterpartiet:
Jan Petter Underdal, Svein Halvard Sem, Arnfinn Nørstrud,
Marianne Moen

Sosialistisk Venstreparti:
Håvard Bakka

Venstre:
Torgeir Fossli, Gunnbjørg Fisketjøn                              --------

Vararepresentanter

Arbeiderpartiet:
Jan Ivar Bratterud, Per Boye Andersen, Bjørn Sverre Nilsen, Johannes Odden,
Roy Erik Opaas, Solveig Beate Randbye, Anne Gro Johnsen, Renate Brårud,
Silje Andrea Steinhaug Christoffersen, Jorunn Sauarlia, Anne Solberg,
Lisbeth Grønbæk, Sigurd Normann Haug, Liv Grethe Skår Bakken,
Helge Olaf Brenna, Reidar Bøe, Inger-Marie Kjølner

Fremskrittspartiet:
Odd Bjørn Landsverk, Hallvard Arne Pladsen, Ole Gunnar Sandvik,
Erlend Hundseth

Høyre:
Nina Therese Christensen Jensen, Mari Kittilsen, Gunnar Landvik,
Ole Krogh Espensen, Tor Sveinung Simones, Liv Mette Vatne Tveiten,
Kjetil Grotbæk Moen, Torill Rogstadengen Turner, Roar Kalbekkdalen,
Nina Jeanette Steinmoen, Arvid Glittenberg Moen, Katrine Sandsdalen Lia,
Ida Asland, Hans-Jørgen Ødegaard

Kristelig Folkeparti:
Grethe-Marie Trovi Duesund, Kjetil Mikkelborg, Jan Andreas Danielsen,
Hanne Kirsti Ljosland Waale, Odd Erik Johansen, Torgeir Ljosland

Miljøpartiet De Grønne:
Luna Anette Løndal, Fred Rune Rahm, Dag Øfsdahl,
Nora Marie Arneberg Hjardemaal

Rødt:
Marit Holm, Cecilie Ingebjørg Lerstang, Hilde Holland, Geir Gåsodden,
Edgar Gundersen

Senterpartiet:
Henrik Bakke, Gry-Heidi Skarseth Tveiten, Hans Jørgen Aase, 
Jon Hustveit Mælandsmo, Kjell Aasland, Henning Meyer, Anund Johannes Grini

Sosialistisk Venstreparti:
Else Marry Solberg Aasen, Berit Hersir Lund, Tor Olav Søråsdekkan,
Borgar Løberg, Veslemøy Eliassen

Venstre:
Merete Fossmo Nesholen, Truls Bjørn Ekeberg (SP), Øyvind Lexau,
Jørund Cronblad Krosshus, Barbro Moen TernstenKontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS