Gå til innhold Hopp til søk

Formannskap

Møtekalender og politiske saker

Formannskap - oktober 2015 til oktober 2019

Formannskapet har 11 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer for en periode på 4 år.

  • Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak.
  • Formannskapet skal forelegges budsjettrapporter fra de enkelte seksjoner.
  • Formannskapets myndighet til å lempe på krav etter skattebetalingsloven delegeres til skatteutvalget i den utstrekning loven tillater det.
  • I medhold av alkoholloven § 1-12 avgjør formannskapet søknader etter alkoholloven om tildeling av faste salgs- og skjenkebevillinger for bevillingsperioden i henhold til vedtatte retningslinjer for bevillingspolitikken i Notodden kommune. Likeledes fastsetter formannskapet skjenke- og salgstiden for alkohol.
  • Innenfor sitt saksområde har formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av kommunestyret når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret, jfr. kl. § 13.
  • Formannskapet er klageinstans over enkeltvedtak truffet av organer opprettet i medhold av kommuneloven, med mindre det er fastsatt særskilte bestemmelser om klageinstansen i lov eller delegasjonsreglement.

For perioden 2015-2019 er det følgende samarbeidslister:
1. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Rødt 
    og Sosialistisk Venstreparti
2. Høyre - egen liste
3. Venstre, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne

Representanter:
Gry Bløchlinger (AP)        ordfører
Marianne Moen (SP)  
Torgeir Bakken (AP)         varaordfører
Kitt Kaasalia (AP)
Terje Nyvoll-Todnem (AP)
Hanne Thürmer (KrF)
Morten Halvorsen (Rødt)
Jørn Christensen (H)
Tonje Harbek Brokke (H)
Per Christian Voss (H)
Torgeir Fossli (V)

Vararepresentanter:
Håvard Bakka (SV)
Paul Åsmund Grandås Rokstad (AP)
Guro Nyhus Hagen (AP)
Jan Petter Underdal (SP)
Kristoffer Lerstang (Rødt)
Knut Duesund (KrF)
Inge Margit Stordal Støa (AP)
Trond Bakken (AP)
Ole Henning Skogen (SV)
Veslemøy Wåle (H)
Roger Heimdal (H)
Anne Mette Gangsøy (H)
Thomas Christopher Tinne (H)
Ellen Kittilsen (H)
Gunnbjørg Fisketjøn (V)
Arve Berntsen (FrP)
Lars Brede Borgen (MDG)Kontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS