Gå til innhold Hopp til søk

Administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg)

Møtekalender og politiske saker

Fra 1.1.2016 er administrasjonsutvalget gjenopprettet - ref kommunestyrets vedtak av 10.12.2015:
(I tidsrommet 1.1.2014-31.12.2015 var dette utvalgets oppgaver lagt inn under formannskapet utvidet med ansattes representanter.)

 

SAMMENSETNING
Administrasjonsutvalget består av i alt 7 medlemmer. 5 av medlemmene og varamedlemmer velges av kommunestyret. Medlemmene oppnevnes blant formannskapets medlemmer, og blant disse velges leder og nestleder. De 2 øvrige medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av de ansattes arbeidstakerorganisasjoner for to år av gangen etter forholdstallsprinsippet. I tillegg har én representant for arbeidstakerorganisasjon som ikke er representert i utvalget, anledning til å delta som fast observatør med møte- og talerett.
MYNDIGHET
Administrasjonsutvalget er partssammensatt utvalg opprettet etter kommuneloven § 25 som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalgets mandat er å:
- Behandle og vedta de overordnede retningslinjer for 
  kommunens tilsettingspolitikk, lønnspolitikk og personalpolitikk
- Behandle og vedta tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv
- Drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak som har innflytelse
  på de ansatte
- Avgi innstilling ved ansettelse av rådmann
- Avgi innstilling til kommunestyret i andre saker innenfor
  saksområdet som skal avgjøres av kommunestyret
Når det foreligger saker til behandling i utvalget, skal møtet avholdes på samme dag som formannskapet har møte. Møtet i administrasjonsutvalget skal som hovedregel avholdes i forkant av møtet i formannskapet.

 

Politiske representanter:
Morten Halvorsen (Rødt)   - leder
Hanne Thürmer (KrF)        - nestleder
Torgeir Bakken (AP)
Tonje Harbek Brokke (H)
Per Christian Voss (H)

Politiske vararepresentanter:
Marianne Moen (SP)
Terje Nyvoll-Todnem (AP)
Jørn Christensen (H)

Fra de ansattes organisasjoner (fram til mars 2018):
Lisbeth Grønbæk     - Fagforbundet - medlem
Anne E Slemmeli     - Fagforbundet - medlem
Inge Brenna                     - Fagforbundet               - varamedlem
Sigurd Haug                     - Fagforbundet               - varamedlem
Trond Kvernstuen            - Fagforbunder                - varamedlem
Tor Helge Kantebakke     - Fagforbundet               - varamedlem
Elin Løberg-Pedersen      - Fagforbundet               - varamedlem
Hege Dordi Stordal Støa - Utdanningsforbundet    - varamedlem

Møte-/ og talerett i utvalget:
Utdanningsforbundet representert v/Hege Dordi Stordal Støa
Vara: Merete Fossmo NesholenKontaktinformasjon

Ordfører
Gry Fuglestveit Bløchlinger


Telefon
990 38 207

E-post
gry.fuglestveit-blochlinger@notodden.kommune.no

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS