Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - rådmannens forslag

Notodden kommune fikk i 2016 et overskudd på ca. 51 mill. kr. Tilsvarende resultat i 2015 var ca. 64 mill. kr. Disposisjonsfondet ble styrket med ca. 26,9 mill. kr. og Notodden kommune har nå opparbeidet en viss økonomisk buffer.

Årsaken til det gode økonomiske resultatet i både 2015 og 2016, skyldes nedgang i driftsrammer, god økonomistyring, lavere pensjonskostnader og høyere skatteinntekter. Rådmannen hadde derfor som utgangspunkt at driftsrammene for 2017 i hovedsak skulle være sammenfallende med tilsvarende for 2016 korrigert for pris- og lønnsøkning. Dette for at seksjonene kunne gå inn i et år og en driftsperiode uten store endringer.

Hittil i 2017 ser driften ut til å gå med et betydelig merforbruk, ca. 12 mill. kr. pr. september. Kommunes regnskapsmessige driftsresultat vil falle betydelig fra 2016. Merforbruket i 2017 skyldes bl.a. at driftsrammene ikke er tilpasset den strukturen som kommunestyret endret innen skole og pleie- og omsorg. Dersom dagens skolestruktur skal opprettholdes, må seksjon for oppvekst tilføres flere millioner kroner som må dekkes ved tilsvarende reduksjon i de øvrige seksjonsrammene. Rådmannen vurderer dette som lite realistisk, og tilrår alternativt kommunestyret å vurdere endringer i den vedtatte skolestrukturen.

Alle seksjoner får redusert sine økonomiske rammer i forslag til budsjett for 2018. Det har som konsekvens en strammere prioritering av tjenester i 2018.

Kommunens kapitalkostnader (renter og avdrag) øker betydelig i økonomiplanperioden. Dette skyldes et allerede høyt lånenivå, samt betydelige låneopptak for å realisere vedtatte (og ønskede) investeringsprosjekter de nærmeste årene. Det er ikke sannsynlig at dagens ekstremt lave rentenivå vil vedvare i årene fremover. En prosent rente medfører økte renteutgifter på 15 mill. kr. Selv om ca. halvparten av dette kan dekkes inn ved selvkost til ulike avgifter, er det Notodden kommune sine innbyggere som må betale for dette.

Regnskapsresultatet de siste 2 årene har gjort det mulig å bygge opp en buffer i disposisjonsfondet. Rådmannen vil advare mot å finansiere dagens ikke bærekraftig driftsnivå ved å «skjøte» på med fondsmidler og/eller redusere det lave regnskapsmessige overskuddet som ligger i rådmannens budsjettforslag. Hvis dette gjøres, vil behovet for endringer og innstramminger bli enda større og mer smertelige kort tid inn i fremtiden.

Rådmannens forslag til driftsresultat både for 2018 og i økonomiplanperioden ligger under det som regnes som forsvarlig og akseptabelt. Grunnet kommunens høye lånegjeld, burde driftsresultatet og egenandelen til investeringer vært betydelig høyere   Egenandelen til faktiske investeringer utgjør i 2018 bare ca. 5 mill. kr.

En stor usikkerhet er utviklingen av kommunens pensjonskostnader. Rådmannen vil understreke den store usikkerheten som er knyttet til fremtidige pensjonskostnader.

Notodden kommune, 10.11.2017

Svein Aannestad
rådmannKontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS