Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - rådmannens forslag

Notodden kommune fikk i 2015 et overskudd på ca. 64 mill. kr. Tilsvarende resultat i 2014 var et underskudd på ca. 5,7 mill. kr. Disposisjonsfondet ble styrket med ca. 23 mill. kr. og Notodden kommune har nå opparbeidet en viss økonomisk buffer.

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 - rådmannens forslag

Budsjett 2017 gebyrer og egenbetalinger - rådmannens forslag

Rådmannens presentasjon av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Årsaken til det gode økonomiske resultatet i 2015, skyldes betydelig nedgang i driftsrammer samt god økonomistyring. Rådmannen hadde derfor som utgangspunkt at driftsrammene for 2017 i hovedsak skulle være sammenfallende med tilsvarende for 2016 korrigert for pris- og lønnsøkning. Dette for at seksjonene kunne gå inn i et år og en driftsperiode uten store endringer.

Siden forrige behandling av budsjett og økonomiplan, er det vedtatt endringer i struktur innen både helse og omsorg og skole som påvirker rådmannens budsjettforslag for 2017 og økonomiplan frem til 2020. Tinnesmoen skole er vedtatt opprettholdt og det skal fortsatt være drift på Gransherad Bygdeheim. De driftsmidler dette medfører må finne sin dekning ved reduksjon av andre driftsrelaterte forhold.

Alle seksjoner får reduserte driftsrammer i 2017 på fra 1 til 2%. I løpet av økonomiplanperioden frem til 2020 er dette ikke nok, hvilket innebærer at driftsrammene i årene fremover må reduseres. Med utgangspunkt i den nå vedtatte strukturen inne oppvekst og helse og omsorg, må reduksjonen i stor grad skje i forhold til den operative tjenesteytingen.

Avsetninger som egenandel til investeringer er på et absolutt minimum og innebærer at kommunen i hovedsak lånefinansierer sine investeringer. Det gjelder også investeringer med svært kort avskrivingstid. Fondsavsetninger er også satt til et minimum av hva det bør være.

Lav egenandel til investeringer har som konsekvens lavere investeringsrammer. Selv med lave investeringsrammer etter 2017, vi gjelden øke med 120 mill. kr. i økonomiplanperioden.

Rådmannen vil, til tross for noe krevende økonomiske utsikter, fremme forslag om betydelig økning når det gjelder både bygnings- og veivedlikehold. Dette for å ivareta de store verdier dette representerer på en noe bedre måte.

En stor usikkerhet er utviklingen av kommunens pensjonskostnader. Disse har både i 2016 og 2017 blitt betydelige lavere enn hva pensjonsleverandøren KLP har anbefalt oss å budsjettere med. Rådmannen vil understreke den store usikkerheten som er knyttet til fremtidige pensjonskostnader.

Med den høye lånegjelden Notodden kommune har, vil en økning av renten med 1% utgjøre ca. 12,5 mill. kr. Det er visse tegn og indikasjoner på at renten vil stige i årene fremover.

Økte renteutgifter må dekkes av driftsmidler.

Notodden kommune, 11.11.2016

Svein Aannestad
rådmannKontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS