Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Foto: Morten Gjerde

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 - rådmannens forslag

Notodden kommune sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 – 2018 ble av fylkesmannen vurdert som realistisk. Notodden kommune ble derfor meldt ut fra Robek-registeret fra og med 2015. Budsjettet for 2015 har betydelige lavere seksjonsrammer enn for 2014, og det ser ut til å bli et merforbruk i forhold til gitte budsjettrammer. Det merforbruket som blir det endelige regnskapsresultatet for 2015, vil seksjonene trekke med seg inn i 2016.

Seksjonsrammene for 2016 er i utgangspunktet redusert med 0,8 %. Det er gitt kompensasjon for pris- og lønnsjustering for 2016. Det er imidlertid noen av kommunens tjenesteområder som er gitt økning i rammen for 2016. Dette gjelder bl.a. barnevern som har fått økt sin ramme med 5 mill. kr. og NAV,  sosial- og flyktninger med 2 mill. kr. og tilskudd til de private barnehagene  med 1 mill. kr. Disse økningene er i hovedsak dekket inn ved reduksjoner i de andre tjenesteområder sine rammer.

Notodden kommune fikk i 2014 et overskudd i regnskapet på ca. 5 mill. kr. Dette fremkom som en konsekvens av at det som var igjen av kommunens fond ble brukt opp. Det reelle regnskapsresultatet i 2015 var negativt med ca. 5 mill. kr. Kommunens disposisjonsfond er på bare ca. 5 mill. kr. Rådmannen foreslår at det settes av ca. 10 mill. kr. til disposisjonsfondet hvert år i økonomiplanperioden. I tillegg må det avsettes driftsmidler som egenandel til investeringer. Rådmannen foreslår at det settes av ca. 20 mill. kr. som egenandel til investeringer hvert år i økonomiplanperioden.

Samlet investeringsvolum i økonomiplanperioden er høyt og da spesielt i årene 2016 og 2017. Dette har sammenheng med de store investeringene innen helse- og omsorg og skole. Utsatte investeringer i 2015 bidrar også til et høyt investeringsvolum i 2016. Til utbyggingen av Haugmotun er det innvilget ca. 95 mill. kr. i statstilskudd. Dette blir ikke utbetalt før utbyggingen er ferdig og må følgelig forskutteres. Dette vil igjen redusere låneopptaket med sammen sum etter utbetaling av tilskuddet.

Notodden kommune skiftet pensjonsleverandør fra 01.07.2014. Samlet pensjonspremie for 2015 er redusert med ca. 15 mill. kr. For 2016 har rådmannen, i samsvar med hva pensjonsleverandøren tilrår, budsjettert med et beløp som tilsvarer det opprinnelige for 2015. Slik som pensjonsinnbetalingene ser ut til å svinge, vil rådmannen tilrå at det opprettes et pensjonsfond for å fange opp dette.

Høsten 2015 har det oppstått en vanskelig flyktningesituasjon som også berører Notodden kommune. Rådmannen vil derfor signalisere at det vil komme forslag om budsjettendringer når antall flyktninger som skal ha kommunale tjenester i 2016 er mer avklart.

Slik rådmannen vurderer situasjonen, vil kommunens tjenester basert på de rammer som ligger i budsjettforslaget fortsatt være forsvarlige og av høy kvalitet.

 

Notodden kommune, 10.11.2015

Svein Aannestad
rådmannKontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS