Gå til innhold Hopp til søk

Budsjett

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - rådmannens forslag

Notodden kommune sin økonomiske situasjon har forverret seg betydelig fra 2013 til 2014. Årsregnskapet for 2013 viser et lite overskudd grunnet påplussing av budsjettet mot slutten av 2013 med 14 mill. kr. finansiert med bruk av fond. Konsekvensen av dette er at utgiftsnivået ved inngangen til 2014 lå alt for høyt i forhold til inntektene. I tillegg var sektorrammen for NAV og sosial budsjettert urealistisk lavt samtidig som året 2014 hittil viser betydelig svikt når det gjelder skatteinntekter.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - rådmannens forslag

Budsjett 2015 gebyrer og egenbetalinger - rådmannens forslag

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 - Kongsbergregionen

Situasjonen tilsier at driftsnivået i 2015 må reduseres betydelig i forhold til 2014. Som en følge av dette har alle sektorrammene, unntatt NAV og sosial, fått redusert sine rammer med i størrelsesorden 2% til 4%. Dette innebærer at tjenestenivået i 2015 må reduseres noe både kvantitativt og kvalitativt. For å kompensere for de negative effektene av dette, har rådmannen søkt å finne frem til både organisasjons- og effektiviseringsmessige tiltak som reduserer virkningene av de reduserte rammene mest mulig. Dette medfører en noe strengere holdning til f.eks. å få innvilget helse- og omsorgstjenester samtidig som grunnskoleundervisningen bl.a. må endres i retning av noe større grupper.

Siden Notodden fra og med 2014 er registrert på den såkalte ROBEK-listen, skal fylkesmannen godkjenne kommunale låneopptak. Fylkesmannen har uttalt at kommunen må redusere sine driftskostnader og at godkjenning av låneopptak er betinget av at de benyttes til såkalte strukturelle grep med driftsmessige positive konsekvenser. Som en konsekvens av dette er samlet investeringsvolum, og dermed størrelsen på låneopptak for 2015, redusert i forhold til gjeldende økonomiplan.

Kommunens økonomiske reserver er nesten i sin helhet disponert. Konsekvensen er at driften også må gi et overskudd som må brukes til å gjenoppbygge kommunens økonomiske reserver. Dette er et tiltak som kommunen må prioritere i flere år fremover.

Skifte av pensjonsleverandør medfører også økonomiske utfordringer i forbindelse med innbetaling av eierinnskudd ved gjeninntreden i KLP.

Rådmannen sitt budsjettforslag gjøres opp med et positivt driftsresultat stort 19,206 mill. kr.

I tillegg bidrar driften med 7,3 mill. kr. ved overføring til investeringsbudsjettet. Dette for dekning av bl.a. eierinnskudd i KLP.

Notodden kommune sine tjenester holder både kvalitativt og kvantitativt et høyt nivå. Slik rådmannen vurderer situasjonen, vil kommunens tjenester basert på de rammer som ligger i budsjettforslaget, fortsatt være forsvarlige og av høy kvalitet.

Utfordringen i 2015 blir å realisere de tiltak som er nødvendige for å holde tjenesteomfanget innen de noe reduserte rammene.

Det omfattende budsjettarbeidet for 2015 er et resultat av stor innsats i hele organisasjonen. Rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt.

Notodden kommune, 10.11.2014

Svein Aannestad

konst. rådmannKontaktinformasjon

Rådmann
Svein Aannestad

Telefon
35 01 50 00
971 80 480

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS