Gå til innhold Hopp til søk

Vedtekter for SFO-ordningen i Notodden kommune

Fra Vinterlys i Telemark 2009. Bilde fra Hydrobrygga

Vedtekter for SFO-ordningen i Notodden kommune

Vedtekter for SFO-ordningen i Notodden kommune

 1. Generelt
  Bestemmelsene om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens § 13-7
 2. Overordna målsetting
  Notoddenskolene har tro på barnet som ressurs og et læringssyn bygd på læring gjennom mestring og aktivitet. Barna skal møte det samme verdisynet og de samme grunnholdningene i SFO som i skolen for øvrig.

  SFO har som mål å gi barna tilsyn og omsorg samtidig som barna gis mulighet til å utnytte sin fritid aktivt – til allsidig leik, kulturopplevelser og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i funksjonsnivå og interesser hos barna. Dette må skje i nær forståelse og samarbeid med hjemmet og i overensstemmelse med skolens mål nedfelt i opplæringslova.

  SFO skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak og planer for den enkelte enhet.
   
 3. Fritid
  SFO skal bygge på respekt for at vi forvalter barnas fritid og respekt for det enkelte barns behov.
  SFO skal gi barna en helhetlig og forutsigbar dag der den frie leken er hovedinnholdet.
 4. Trygghet og omsorg
  Barn må oppleve trygghet og omsorg for å kunne bruke energi på sin egen utvikling
  Dette innebærer at SFO må organisere aktiviteten sin slik at barna opplever trygghet og mulighet til å prøve ut grenser og konflikthåndtering.
  Barna må oppleve at de voksne er tilgjengelige for dem uten at de til enhver tid styrer leiken eller aktiviteten.
 5. Tilhørighet og identitet
  SFO må bidra til gode relasjoner i lokalmiljøet rundt skolen
  SFO skal bruke nærområdet aktivt i leik og aktivitet
  Hvert enkelt barn på SFO skal kjenne seg SETT og VERDSATT.
 6. Nettverksarbeid og sosialisering
  Vennskap og samhandling er viktige bærebjelker i SFO.
  SFO må i samarbeid med skolen ha som hovedoppgave å utvikle barns evne til samhandling.
  SFO må ta i bruk den muligheten for utvikling av sosial kompetanse som ligger i aldersblanding
  SFO må skape rom og tid for vedlikehold og utvikling av de positive relasjonene som finnes mellom barna
  SFO må bidra til at nye positive relasjoner utvikles gjennom å involvere det enkelte barn.
  Barna utvikler sin evne til å samarbeide også gjennom å se voksne som samarbeider.
 7. Familiens behov
  Et godt fritidstilbud må kunne tilpasses småbarnsfamilienes individuelle behov
 8. Eierforhold
  Notodden kommune er eier av de kommunale skolefritidsordningene og står ansvarlig for driften.
  Rektor som kommunens representant, har ansvaret for den enkelte skolefritidsordning.
 9. Opptak
  Søknad om SFO-plass skjer skriftlig på eget skjema til den enkelte skole. Som et utgangspunkt skal alle som søker plass i SFO få plass. Dersom det er knapphet på plasser, skal de yngste barna, de funksjonshemmede og de fremmedspråklige barna prioriteres.
  Rektor foretar opptak sammen med daglig leder for SFO.
  Opptak gjelder som prinsipp for et år av gangen.
 10. Oppsigelse
  Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig til den enkelte skole.
  En betaler for oppsigelsesmåneden og den påfølgende måned.
 11. Foreldrebetaling
  Notodden kommunestyre fastsetter foreldrebetalingen (-herunder eventuelle regler for moderasjoner og deling av plasser) i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.
  Innbetaling skjer hver måned
  Det betales for halve august, september, oktober, november, desember, januar, februar, mars, april, mai og tre uker i juni.
  Matpenger betales i tillegg. Det betales ekstra for tilbud i skolens ferier.
 12. Søskenmoderasjon
  Det gis 30% søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for de plassene der barna faktisk benytter tilbudet sammen.
 13. Åpningstid
  SFO er som regel åpent fra kl. 07.30 og fram til skolestart og etter skoleslutt til kl. 16.30. Tilbudet på den enkelte skole følger skoleruta.  
 14. Ledelse og bemanning
  Til hver skolefritidsordning er det knyttet en stilling som daglig leder som har det daglige ansvaret for tiltaket. Disse stillingene søkes bemannet med fritidspedagog, førskolelærer eller søker med fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.
  Daglig leder skal ha avsatt tid til administrasjon.
  Det er ønskelig med variert kompetanse og yrkespraksis i SFO.
  Bemanningen i SFO skal være i forhold til antall barn som er tilstede, barnas alder og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper.
  Det skal som regel ikke være mer enn 14 barn pr. voksen. Bemanningen bør ellers vurderes i forhold til alderen på barna som deltar i SFO-ordningen. Hvis barnegruppa stort sett består av 6-åringer, bør det vurderes høyere bemanning.
  Spesielle behov p.g.a. funksjonshemmede eller andre vansker vurderes også i tillegg til denne bemanningen. SFO-ordninga blir ikke iverksatt med færre enn to voksne.
  Den endelige beslutning om bemanning på SFO gjøres av seksjonsleder i samråd med rektor på den enkelte skole.
 15. Lokale tilpasninger
  Skolens rektor er ansvarlig for at det lages funksjonelle planer for SFO ved den enkelte skole. Planene vedtas i skolens samarbeidsutvalg som også tar opp andre lokale forhold ved den enkelte skole som
  – Antall barn i ordninga dersom det må innføres begrensinger p.g.a. lokaliteter o.l
  – Leke- og oppholdsareal
  Saker det er uenighet om løsningen av i samarbeidsutvalget, kan av et mindretall kreves oversendt til seksjonsleder/politiske utvalg til avgjørelse.

  Innenfor regelverket for samarbeidsutvalgets sammensetning, bør det være en representant for foreldre med tilknytning til SFO-ordninga og en ansatt i SFO-ordninga.
 16. Taushetsplikt
  For medlemmer i styrende organer for skolefritidsordningene og ansatte i SFO, herunder også studenter, vikarer og andre som oppholder seg i SFO, gjelder regelen om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13a – 13f.

Vedlegg:

 1. Opplæringsloven § 13 – 7: Skolefritidsordninga

 Kontaktinformasjon

Seksjon for oppvekstSeksjonsleder på seksjon oppvekst - Jan Erik Søhol
Jan Erik Søhol
kommunalsjef
postmottak@
notodden.kommune.no

Telefon
35 01 50 00
970 50 338

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS