Gå til innhold Hopp til søk

Vedtekter i kommunale barnehager

VEDTEKTER FOR NOTODDEN KOMMUNES BARNEHAGER

 • Gransherad barnehage
 • Rygi Barnehage
 • Meaksmoen barnehage
 • Solhaug barnehage
 • Toppen barnehage

Gjeldende fra 1.2.2017
Vedtatt i kommunestyret 29.11.2016

§ 1 EIERFORHOLD

Barnehagen eies og drives av Notodden kommune.

Barnehageeierrollen ivaretas av utvalg for oppvekst jfr. Notodden kommune sitt delegasjonsreglement § 4.2 og 9.2.

§ 2 LOVVERK

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager med Rammeplan for barnehage som forskrift, og ellers de til enhver tid gjeldende lover og kommunale retningslinjer.

§ 3 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Lov om barnehager §1 )

§ 4 BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, der Rammeplan for barnehage gir retningslinjer for innholdet og tilbud. Med dokumentasjon som arbeidsverktøy og prosjekt som arbeidsmetode, skal barnas læring, danning og allsidige utvikling støttes og synliggjøres. Barns medvirkning står sentralt (Lov om barnehager § 3). Dette vil danne grunnlaget for kvalitetsutvikling av barnehagene.

§ 5 OPPTAKSMYNDIGHET

Kommunale barnehager er en del av samordnet opptak (lbh. § 12), som gjelder både offentlige og private barnehager.

Hovedopptak av barn til kommunal barnehage er delegert til Seksjon for oppvekst, med søknadsfrist 1. mars. Et opptaksutvalg bestående av virksomhetsleder barnehage, ledende helsesøster og representant for PPT/ barnevern samordner opptaket. Den enkelte styrer er med i prosessen.

Er det ledige plasser tas det inn nye barn etter søknad fortløpende gjennom hele året. Inntaket gjøres av Seksjon for oppvekst, i samarbeid med barnehagene.

§ 6 OPPTAKSKRITERIER

Følgende kriterier gjelder for inntak og tildeling av plass i barnehagene:

Barns rett til barnehageplass etter Lov om barnehager § 12 er som følger:

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
 • Retten til barnehageplass forutsetter at søknad om plass er levert innen fristen 1. mars.

 Følgende barn er prioritert ved opptak etter Lov om barnehager § 13:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne og
 • barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester, §§ 4-12 og 4-4

 Ut over dette, vil opptak til ledige plasser foregå etter følgende kriterier:

 • Barn med fremmedspråklig bakgrunn prioriteres.
 • Søsken prioriteres å få plass i samme barnehage.
 • Barn uten barnehageplass går foran de som allerede har barnehageplass.
 • Eldre barn prioriteres foran yngre barn.

Barn fra andre kommuner har ikke krav på fast kommunal barnehageplass i Notodden.

Det vil kun tilbys 80 og 100 % plasser. Bare unntaksvis for å utnytte ledig kapasitet og ved særskilte behov for enkeltbarn vil kommunale barnehager tilby reduserte plasser

§ 7 KLAGE PÅ OPPTAKET

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får første eller andre ønske oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen innen 3 uker etter at tilbud om plass er mottatt. Klagen blir på nytt behandlet av opptaksutvalget før endelig vedtak i kommunens klageorgan.

§ 8 OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSE/ENDRING AV PLASS

Barnehageåret starter 15. august. Barn som er tildelt plass i kommunal barnehage, beholder plassen til 14. august det året de begynner på skolen. Dersom et barn slutter i barnehagen i løpet av året, må skriftlig oppsigelse sendes barnehagen innen den første to måneder før barnet tas ut. Ordinær oppsigelsestid er 2 måneder.

§ 9 FORELDREBETALING

Statens makspriser for foreldrebetaling gjelder i alle offentlige og private barnehager. Matpenger kommer i tillegg til makspris. Foresatte betaler for barnehagetilbud i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr 2 og 50 % for barn nr 3. Moderasjonen omfatter barn som bor fast sammen. Søskenmoderasjonen gis også i de tilfeller der søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Uregelmessigheter ved betalingen kan føre til at barnet mister plassen.

Kommunale barnehager følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen til familier med lav inntekt.  Dersom et barn har et sammenhengende sykdomsforløp, ut over en måned, kan foreldrene søke fritak fra foreldrebetalingen til barnehagens styrer. Legeattest må følge søknaden. 

§ 10 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

Vanlig åpningstid i våre barnehager er fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Dette er tilgjengelig daglig oppholdstid for barn i heldagsbarnehage.

§ 11 BARNEHAGEÅRET

Barnehagene følger barnehageruta, med nytt barnehageår fra 15. august. Det er satt opp 5 dager per barnehageår til pedagogisk planlegging og kompetanseheving. Barnehagene er da stengt. Barnehagene er også stengt på jul- og nyttårsaften, og på onsdag før skjærtorsdag stenges kl. 12.00. I de to siste ukene av juli vil det bli organisert et felles barnehagetilbud i Meaksmoen barnehage. De som har bruk for slik plass melder behov til egen styrer. Bindende avtale med egen barnehagestyrer.

§ 12 FERIE

Barn har 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, jf. juli som er betalingsfri måned. 3 av ferieukene skal avikles mellom 15. juni og 15. august. Skriftlig melding om ferie (bindende) leveres barnehagestyrer innen 1. mai. For barn som skal begynne på skolen må ferien være avviklet før 14. august samme år.

§ 13 BARNS SYKDOM

Barnehagestyrer avgjør, i samråd med foreldre, om barnet p.g.a. sykdom ikke kan være i barnehagen. Dette er av hensyn til barnet selv og/eller de andre barna. Ved ulykke, sykdom og mistanke om sykdom kontakter styrer lege ved behov. Foreldre skal varsles snarest uten ubegrunnet opphold.

§ 14 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL.

Kommunen følger veiledende norm for lekeareal inne og ute. Inneareal er i følge loven 4 m² netto per barn over 3 år, og om lag 1/3 mer for barn under 3 år. Arealutnyttelsen tar utgangspunkt i de rom som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter.

§ 15 FORVALTNING/ADMINISTRASJON

Barnehagen har tilsatt en styrer som daglig leder og barnehageeiers representant på arbeidsplassen jfr. § 17, Lov om barnehager. Barnehagene er en del av Seksjon for oppvekst.

§ 16 STYRINGSVERK I BARNEHAGEN

Barnehagen skal ha et foreldreråd som består av alle foreldre/foresatte til barn i den enkelte barnehage. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU).

Roller og oppgaver til foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) følger de til enhver tid gjeldende lov og forskrifter, jf. §4 i barnehageloven.

Kommunestyret er overordnet SU og SU må rette seg etter de vedtak som til enhver tid blir gjort gjeldende. Kommunen som barnehageeier kan delta i den enkelte barnehages SU. Rådmannen har møte- og uttalerett i barnehagen sitt SU.

§ 17 INTERNKONTROLL – HMS

Hver barnehage skal følge Notodden kommunes internkontrollsystem som dokumenterer at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på de områder internkontrollforskriftene er gjort gjeldende. Barnehagen skal også ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift om Miljørettet helsevern i skole og barnehage.

§ 18 FASTSETTELSE/ENDRINGER AV VEDTEKTENE

Vedtektene fastsettes av utvalg for oppvekst og kan endres av samme organ.Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder barnehage
Virksomhetsleder barnehage Margrete H Haga LindelandMargrete H Haga Lindeland

Telefon
35 01 50 00
970 50 326

For spørsmål om barnehageplass
Trude Kasin Tobiassen
Saksbehandler oppvekst

Telefon
35 01 51 85
970 53 499

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS