Gå til innhold Hopp til søk

Arbeidsgiverpolitikk i Notodden kommune

Våre verdier
 • Notodden kommune skal preges av verdiene åpenhet, raushet og respekt. 
 • Notodden kommune bygger sin arbeidsgiverpolitikk på et positivt menneskesyn. 
 • Samhandling skal preges av dialog og gjensidig tillit og lojalitet. 
 • Medarbeiderne har medbestemmelse på sin egen arbeidssituasjon via sine tillitsvalgte. 
 • Ansvar og oppgavefordeling mellom politikere, ledere og øvrige ansatte skal være tydelig
Arbeidsgiverpolitikk
Definisjon:

Med arbeidsgiverpolitikk mener Notodden kommune de verdier, mål og virkemidler som kommunen i egenskap av arbeidsgiver uttrykker i samhandling med medarbeiderne for å realisere de mål som er satt for kommunal virksomhet.

Mål

Notodden kommunes arbeidsgiverpolitikk skal bidra til å realisere de målene som er satt for kommunen ved å styrke og utløse det menneskelige potensialet som finnes i organisasjonen. Arbeidsgiverpolitikken har som mål å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne som trives med å løse kommunens utfordringer og oppgaver.

Virkemidler:

Notodden kommune skal fremstå med forutsigbare og forpliktende retningslinjer for sin arbeidsgiverpolitikk. Våre medarbeidere skal oppleve at kommunens arbeidsgiverpolitikk er samstemt og at det gis entydig signaler som praktiseres konsekvent.

 • De folkevalgte har det overordnede ansvaret for arbeidsgiverpolitikkens utforming, mål og prinsipper. Den overordnede styringen konsentreres om mål, økonomiske rammer og resultater.
 • Leder på alle nivå har ansvar for at innholdet i arbeidsgiverpolitikken gjøres kjent i organisasjonen og at målene realiseres innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Leder på alle nivå skal kunne synliggjøre resultater innenfor sitt delegerte myndighetsområde, og påse at lov og avtaleverk blir fulgt.
 • Den enkelte medarbeider har ansvar for å bidra til gjennomføring av de mål som er satt og aktivt bruke de ordninger som er etablert for godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
De folkevalgte skal
 • Definere premissene for god arbeidsgiverpolitikk gjennom klare vedtak av mål og prinsipper for kommunens virksomhet.
Det skjer gjennom årlig rullering av:
 • Kommunens handlingsprogram
 • Kommunens økonomiplan og budsjett
 • Kommunens kompetanseplan
 • Kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Gjennom årlige mål- og resultatkravskonferanser med kommunens ledere.
Lederne på alle nivåer skal

Utøve en aktiv arbeidsgiverpolitikk ved å:

 • Være synlige og formulere klare mål og resultatkrav slik at den enkelte medarbeider kjenner lederens forventninger og har den nødvendige bakgrunnen for å løse sine arbeidsoppgaver.
 • Bidra til at hver medarbeider har en plan for egen innsats og utvikling som evalueres årlig gjennom medarbeidersamtaler og lederkontrakter.
 • Skape klima for omstilling og serviceholdninger.
 • Vurdere og rullere kommunens strategiske planer og virksomhetsplanen hvert år i samarbeid med sine medarbeidere.
 • Kommunisere både nedover og oppover og på tvers i kommunen og være i stand til å formidle oppnådde resultater.
 • Sikre gode arbeidsforhold for sine medarbeidere, herunder et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø som fremmer glede og trivsel.
 • Legge til rette for delegert myndighet.
Våre medarbeidere skal
 • Sette seg inn i definerte mål og planer for egen virksomhet. 
 • Bruke egen utviklingsplan som arbeidsredskap. 
 • Sette seg inn i de samarbeidsordningene som er etablert. 
 • Fremme alle saker via tjenestevei, gjennom arbeidstakerorganisasjonene eller vernetjenesten. 
 • Være kvalitetsbevisst og komme med forslag til kvalitetsforbedring. 
 • Sette innbyggeren i fokus og prøve å innfri deres ønsker og behov. 
 • Dele sine kunnskaper, ideer og erfaringer med sine kollegaer. 
 • Delta aktivt i arbeidet med å utvikle arbeidsmiljøet både fysisk og psykisk.


Kontaktinformasjon

Lønn- og personalenheten

Telefon
35 01 50 00
Faks
35 01 50 02

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS