Gå til innhold Hopp til søk

Arbeidsavtaler og praksisplasser

 

Arbeidsavtale for vikar brukes ved tilsetting av vikar for navngitt person i tidsbegrenset periode eller i påvente av ansettelse når rekrutteringsprosess er igangsatt. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsavtale er inngått før arbeidstaker møter på jobb og at arbeidstaker ikke arbeider etter avtalens utløp.

Ferdig utfylt /underskrevet avtale (original) sendes lønnsavdelingen som grunnlag for utbetaling av lønn og til sentral arkivering. Arbeidstaker skal ha et eksemplar av arbeidsavtalen.

Oppsigelsefrist fra arbeidstaker i vikariater er 1 mnd. Arbeidsgiver kan ikke si opp arbeidsavtale uten gyldig grunn.

Orientering om forsatt sykemelding. Skjema brukes som informasjon til den som vikarier for den sykmeldte. Det kan da skrives vanlig arbeidsavtale knyttet opp mot sykefravær for NN, men med begrensning i henhold til dette skjema. Arbeidstaker skal kvittere på skjema at det er mottatt. Underskrevet skjema arkiveres.

OPPHØR AV VIKARIAT

Vikariat opphører ved utløpsdato.
Merk! Arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år, skal ha skriftlig melding om at vikariatet opphører selv om sluttdato framkommer på arbeidsavtalen/tilsettingsbrev.
Varsel om opphør av midlertidig tilsetting.

AVTALE OM ARBEID VED KORTTIDSFRAVÆR

Avtale om arbeid ved korttidsfravær. Avtalen brukes for arbeidstaker som tar enkeltvakter. Arbeidstaker kan ved hver forespørsel selv velge om han/hun vil takke ja eller nei til vakten. Avtale om arbeid er inngått ved at det skrives inn i vaktjournal (GAT) hvem det vikarieres for. Denne vaktjournalen er en dokumentasjon for inngått arbeidsavtale (pr. dag) og må oppbevares i 10 år. Dersom arbeidstaker settes inn i en "fast" turnus/vikariat, skal det inngås vanlig arbeidsavtale.

Det er ingen oppsigelsesfrister på denne type avtalen fordi den kun gjelder for hver enkeltvakt arbeidstaker har takket ja til. 
MERK! Deltidsansatte som jevnlig tar ekstravakter kan ha krav på utvidet stilling tilsvarende gjennomsnittsprosenten siste året. Gjelder fra 01.01.2014

MIDLERTIDIG UTVIDELSE AV STILLING:

Arbeidsavtalen skal også brukes når fast ansatt får midlertidig utvidet sitt tilsettingsforhold (vikariat).  Det skal da skrives avtale for den stillingsprosenten som går ut over fast stilling. I merknadsfeltet på arbeidsavtalen skal det framkomme tilleggsopplysninger (f.eks. endring av hjemmel, permisjon fra egen hjemmel).

MIDLERTIDIG ENDRING AV STILLING (ingen endring av st.str.):

Det skal ikke skrives arbeidsavtale for fast ansatte som får midlertidig endret arbeidssted eller arbeidsoppgaver. Brev skrives til arbeidstaker om hva som er avtalt (f.eks. nytt arbeidssted, stillingsendring, stillingsstørrelse, ny hjemmel). Dersom det kun er endring av stillingshjemmel sendes melding kun til lønn.
Kopi sendes lønnsavdelingen for effektuering (for effektuering må stå på dokumentet - lønnsavdelingen får også kopier som kun skal arkiveres).

Pensjonistavtale (engasjement)  Inngåelse av avtale forutsetter at tilsettingsforholdet i Notodden kommune er opphørt.


PRAKSISPLASSER

Rutiner ved etablering av praksisplasser gjennom NAV Notodden og Voksenopplæringen, evt. IDEA Notodden.

Arbeidsavtale midlertidig tilsetting - praksisplass. Fylles ut for alle som er inne på tiltak. Sendes personal.

 Kontaktinformasjon

Lønn- og personalenheten

Telefon
35 01 50 00
Faks
35 01 50 02

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS