Gå til innhold Hopp til søk

Renovasjonsforskrifter

Felles forskrift for kildesortering, oppsamling, innsamling, transport og gebyr for forbruksavfall for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad tilsluttet Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT DA).

Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00.
Vedtatt av kommunestyret i Hjartdal den 03.05.2000 i sak nr. 37/00.
Vedtatt av kommunestyret i Notodden den 04.05.2000 i sak nr. 29/00.
Vedtatt av kommunestyret i Sauherad den 16.12.1999 i sak nr. 120/99.

Innhold:
Kapittel 1: Generelle bestemmelser
Kapittel 2: Oppsamling av forbruksavfall
Kapittel 3: Innsamling av forbruksavfall
Kapittel 4: Transport av forbruksavfall
Kapittel 5: Avfallsgebyrer
Kapittel 6: Avsluttende bestemmelser

Kapittel 1: Generelle bestemmelser
1.1 Forskriftene er vedtatt i medhold av følgende:
Lov av 13.mars 1986 nr. 6 - OM VERN MOT FORURENSNING OG OM AVFALL
(forurensingsloven) §§ 30 og 34.

Selskapsavtale for IRMAT DA, §2 pkt. 2.2:

Vedtatt av kommunestyret i Bø den 16.06.97 som sak nr. 57/97
Vedtatt av kommunestyret i Hjartdal den 18.06.97 som sak nr. 39/97
Vedtatt av kommunestyret i Notodden den 19.06.97 som sak nr. 48/97
Vedtatt av kommunestyret i Sauherad den 19.06.97 som sak nr. 49/97


1.2 Formål.
Forskriften har som formål å regulere gjennomføringen av de forpliktelser kommunen er pålagt ved lov og de mål og regler kommunen ellers har satt for oppsamling, innsamling, transport og sluttbehandling av forbruksavfallet.

1.3 Virkeområder.
Forskriften gjelder for hele kommunen og regulerer abonnentens ansvar for sortering og oppbevaring av forbruksavfall, herunder spesialavfall fra private husholdninger, og kommunens plikter i forbindelse med innsamling og transport.

Forskriften gjelder også virksomheter når kommunen har bestemt at avfallet skal regnes som forbruksavfall.
Forskriften angir også hvem som skal betale avfallsgebyrer.

1.4 Definisjoner
Etter Forurensningslovens §27.
Som forbruksavfall regnes vanlig avfall, også større gjenstander som inventar og lignende, fra husholdninger, mindre butikker og lignende og kontorer. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virksomhet. (Ref. pkt.1.3)

Som produksjonsavfall regnes avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde atskiller seg vesentlig fra forbruksavfallet. Produksjonsavfallet reguleres ikke av denne forskriften.

Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Andre definisjoner
Som avfallsfraksjon regnes ulike typer avfall som kommunen har bestemt skal sorteres ut og leveres for seg.

Som restavfall regnes i denne forbindelse det forbruksavfall som er tilbake når det avfallet det er opprettet egen sorterings- og returordning for, er sortert ut .

Som oppsamlingsenhet regnes beholdere og utstyr til oppsamling av avfallet.

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. For eiendommer som er festet bort for minst 30 år (eller kan forlenges tilsvarende) skal fester regnes som abonnent. For virksomheter med forbruksavfall (ref. pkt. 1.3) er det eier av virksomheten som regnes som abonnent.

Med henteordning menes et system der avfallet blir hentet hos abonnenten.

Med bringeordning menes et system der abonnenten selv må bringe avfallet til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner.

Med returpunkt menes en lokalt plassert ubetjent oppsamlingsenhet for avfallsfraksjoner som det er bestemt skal sorteres ut og leveres for seg.

Med gjenvinningsstasjon menes en betjent mottaksstasjon der abonnenten er pålagt å sortere ved levering.

Med renovatør menes den som på oppdrag fra kommunen henter avfallet i oppsamlingsenhetene.

Med sorteringsreglement menes reglement om avfallssortering gitt i medhold av denne forskrift.

Med serviceabonnement menes en avtale som er inngått mellom abonnent og kommune og som fraviker et standard kildesorteringsabonnement.

1.5 Særskilte tiltak for visse typer avfall.
Giftig og miljøfarlig avfall skal ikke blandes med øvrig forbruksavfall, men leveres til eget oppsamlingssted for spesialavfall.
Varm aske, eksplosivt- og radioaktivt avfall, risiko- og smitteavfall eller selvantennelig avfall skal ikke legges i oppsamlingsenhetene.

1.6 Kommunal renovasjon.
Kommunen er ansvarlig for å samle inn forbruksavfall fra alle eiendommer i kommunen, men kan i særlige tilfeller etter søknad unnta enkelte eiendommer fra hele eller deler av renovasjonsordningen.

Kommunene kan etter vedtak i kommunen overdra sitt ansvar for innsamling, transport og gebyrinnkreving til det interkommunale renovasjonsselskapet IRMAT DA.

1.7 Hjemmekompostering.
Abonnenter som ønsker å hjemmekompostere matavfallet kan søke kommunen om tillatelse til dette.
Kommunale helsemyndigheter skal uttale seg til søknaden og kun komposteringsenheter godkjent av kommunen tillates brukt.
Hjemmekompostering skal foregå etter nærmere regler gitt i en skriftlig avtale mellom kommune og den enkelte abonnent.
Brudd på avtalen kan medføre at tillatelsen inndras.

1.8 Matavfall til dyrefor eller i private gjødselkjellere m.m.
Etter søknad kan abonnenter enkeltvis innvilges fritak fra deler av renovasjonsordningen (matavfallet) dersom det kan dokumenteres en annen forsvarlig miljømessig håndtering av avfallet. Kommunale helsemyndigheter skal gi uttalelse til søknaden, og det skal inngås en skriftlig avtale mellom kommunen og den enkelte abonnent. Brudd på avtalen kan medføre at tillatelsen inndras.


Kapittel 2: Oppsamling av forbruksavfall
2.1 Henteordning. Abonnement for kildesortering.
Hver eiendom skal – enten separat eller via sambruk – ha 3 oppsamlingsenheter for avfall: Én enhet for organisk avfall, én enhet for papp/papir og ev. drikkekartonger og én enhet for restavfall, samt mindre supplerende oppsamlingsenheter til bruk innomhus .
Kommunen bestemmer størrelse på oppsamlingsenhetene og kan fritt endre på antallet av slike enhetene. Kommunen definerer til enhver tid hva som skal legges i de forskjellige enhetene og bestemmer tømmefrekvenser.
Kommunen må gi samtykke til eller henvise flere abonnenter i et område til å benytte felles oppsamlingsenheter. Kommunen kan bestemme plasseringen av enhetene.
Alle oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom og kommunen besørger utlevering.
Abonnenten er ansvarlig for renhold og skade som skyldes uvettig bruk eller hærverk og lignende.

2.2 Plassering av enheter.
I et standard kildesorteringsabonnement kan hovedenhetene plasseres hvor som helst på eiendommen, men må settes frem til max. 5 meter fra vegkant av abonnenten før renovatøren kommer på tømmedag.
I et utvidet abonnement kan denne avstanden fravikes etter regler fastsatt av kommunen. Herunder kommer innendørs plassering av oppsamlingsutstyret i søppelrom.
Oppsamlingsenhetene skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag.
Abonnenten er ansvarlig for at adkomsten er fri for hindringer som kan gjøre henting/tømming vanskelig, og slik at alminnelig trafikksikkerhet blir ivaretatt.
Vinterstid skal adkomsten være ryddet for snø og det skal om nødvendig være sandstrødd.

2.4 Bringeordning.
Avfallsfraksjoner som det er etablert returordninger for, men som ikke hentes hos abonnenten i ordinær renovasjonsordning, plikter abonnentene selv å bringe til etablerte returpunkter eller gjenvinningstasjoner. Kommunen bestemmer hvilke fraksjoner som kan leveres og plasseringen av oppsamlingsenheter.

Kapittel 3: Innsamling av forbruksavfall
3.1 Renovatørens oppgave.
Renovatøren er bare pliktig til å ta med avfall som inngår i renovasjonsordningen og som er lagt i oppsamlingsenheten. Kommunen bestemmer hvor og når avfallet skal hentes. Dette avtales i kontrakt mellom kommunen og renovatøren.
Renovatøren skal utføre innsamlingen slik at abonnenten ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Oppsamlingsutstyret skal settes tilbake der det ble hentet og forlates i lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Under transport skal avfallet sikres slik at det ikke faller av.
Abonnenter som periodevis har mer restavfall enn det som går i den vanlige restavfallsenheten, kan kjøpe godkjent ekstrasekk av kommunen. Denne sekken plikter renovatøren å ta med.

3.2 Tømmetider.
Avfallet blir hentet i henhold til den til enhver tid gjeldende tømmeplan.

3.3 Spesielle innsamlingsordninger.
Kommunen kan etter denne forskriften bestemme innsamlingsordninger også for det forbruksavfallet som ikke samles inn i kildesorteringsabonnementordningen. Eksempler på dette kan være matavfall fra storhusholdninger, avfall fra hytteområder, eller det smitte- og risikoavfallet fra institusjoner og kontorer som faller inn under forbruksavfallsbegrepet.


Kapittel 4: Transport av forbruksavfall
4.1 Krav til kjørbar vei.
Som kjørbar vei regnes normalt offentlig vei som har snuplass og kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy med akseltrykk på 8 tonn.
Veien må ha en fri høyde på minst 4 m ( Jernbaneunderganger unntatt), en fri bredde på minst 3 m og en kjørebane på min. 2,5 m. Langs veien må det ikke være greiner eller annet som kan hindre renovasjonsbilen i å komme frem. Om vinteren må veien og snuplassen være brøytet og om nødvendig strødd. For private veier er dette abonnentens ansvar.
Private veier og oppkjøringer til gårdsplasser/tun kortere en 50 meter regnes ikke som kjørbar vei.
Ved tvist om hvor vidt en vei er kjørbar etter overstående er kommunens syn avgjørende.

4.2 Sikring av last.
Vegtrafikklovens bestemmelser gjelder.

Kapittel 5: Avfallsgebyrer
5.1 Fastsettelse av renovasjonsgebyr
Kommunen fastsetter og inndriver avfallsgebyr i samsvar med bestemmelsene i forurensningsloven.
Satsene vedtas av kommunestyrene etter Forurensningsloven av 13. mars 1981 med tilhørende forskrifter og retningslinjer.
Hver boenhet regnes som et abonnement.
Renovasjonsgebyret skal være differensiert med basispris i et standard kildesorteringsabonnement.
Dersom det viser seg at et standard kildesorteringsabonnement ikke er tilstrekkelig, plikter abonnenten å tegne et serviceabonnement som utvider kapasiteten.
Ekstraordinær levering av restavfall til innsamlingsordningen kan gjøres i merkede sekker kjøpt til formålet til en sats vedtatt av kommunen.
Annet forbruksavfall plikter abonnenten selv å bringe til godkjent mottak. Eventuelle leveringsavgifter på slike mottak dekkes ikke av renovasjonsgebyret.
Kommunen kan pålegge abonnenten straffegebyr ved utilstrekkelig sortering der ettersortering eller annet nødvendig arbeid må utføres.

5.2 Fritak.
Abonnenter kan få midlertidig fritak for betaling av gebyret etter følgende regler:
a) Eiendommen må stå ubebodd i minimum 1 år.
b) Det gis kun fritak for hele terminer.
c) For at fritak for inneværende termin skal gis, må søknad fra eieren være sendt senest ved terminens start og den må angi nøyaktig tidsrom eiendommen skal stå ubebodd.
d) Renovasjon av hytteeiendommer reguleres av egen tilleggsforskrift.
e) Det gis ikke fritak eller reduksjon i renovasjonsavgiften ut fra sosiale kriterier.


Kapittel 6: Avsluttende bestemmelser

6.1 Klage
Vedtak som er fattet av kommunen eller andre som er delegert myndighet i medhold av disse forskriftene , kan påklages til kommunen iflg. Forvaltningslovens § 28 og kommunens delegasjonsreglement.

6.2 Straffeansvar.
Overtredelse av forskriften straffes med bøter jfr. Forurensningslovens § 79, annet ledd.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS