Gå til innhold Hopp til søk
Kloakkrenseanlegg Bolkesjø

Avløp

Standard abonnementsvilkår for avløpsanlegg:
Hva får du av tjeneste og service som avløpsabonnent:
  • du har krav på at bortledning av avløpsvann skjer på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
  • du skal være sikret at kommunen driver sine avløpsanlegg i tråd med tillatelser og konsesjoner fra forurensningsmyndighetene til beste for miljøet

Kloakkrenseanlegg Gransherad

For at du skal oppnå god service som abonnent ber vi deg om å :
  • si ifra umiddelbart ved forstyrrelser/uregelmessigheter i vannforsyningen eller ved avløpet.
  • la være å kaste miljøfarlig avfall eller gjenstander i toalettet. Dette kan medføre problemer i ledningsnett og renseanlegg samt hindre en miljøvennlig bruk av slam.
  • snarest å utbedre feil og mangler ved egne ledninger (stikkledninger).

Om avløpsanleggene

Anleggene transporterer bort og behandler sanitært avløpsvann fra husholdningene, dvs. klosettavfall og vaskevann. For å unngå forstoppelser i prvate og offentlige ledninger og pumpe-anlegg, må en ikke kaste vaskefiller, bind , bleier o.l. i avløpet.

Visse stoffer og væsker må heller ikke tømmes i avløpet. Dette gjelder giftstoffer, white spirit, maling, løsemidler, olje og andre kjemikalier (spesialavfall).

Utsnitt av rørsystem på kloakkrenseanlegg


Avløpsvannet ledes fra abonnentene til hovedledningsnettet ved selvfall og pumpestasjoner til kommunens tre kloakkrenseanlegg: Ramsflog, Gransherad og Bolkesjø. Ca. 80 % av befolkningen er tilknyttet disse renseanleggene som drives i hht. konsesjon gitt av Fylkesmannen i Telemark.
Renseprossessen gir et slam som biprodukt som ved videre behandling og kvalitetskontroll kan anvendes til jordforbedringsformål.

Teknisk vakt i Notodden kommune har vakttelefon 97 05 34 41picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS