Gå til innhold Hopp til søk

Vintervedlikehold

Brøytebil

Vintervedlikehold

Brøyting og strøing av kommunale veier

Brøyting

Hva er målsettingen for brøyte- og strøtjenesten?
 • Vegen skal være farbar for biler som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
 • Vanskelige værforhold eller uforutsette hendelser kan gjøre at denne målsettingen i perioder ikke blir mulig å overholde.
 • Ved særlig store snøfall vil det forekomme at adkomstveger ikke er framkommelig, da brøyting av disse ikke iverksettes i denne perioden.
 • Adkomstveger brøytes etter at samlevegen er gjennombrøytet.
 • P-plasser og trapper brøytes etter vurdering.
Når og hvor brøyter vi?
 • Brøytingen blir vanligvis satt i gang ved 5 - 10 cm snøfall etter vurdering av snøtype og værforhold.
 • Vi er nødt til å prioritere brøyting slik at samleveger, gater med kollektivtrafikk og skoleveier og en del fortau blir tatt først, mens boliggater må vente.
 • Den som har ansvaret for brøytingen må i de fleste tilfeller bruke skjønn i tillegg da det er mange faktorer som vil ha betydning for når innsatsen skal settes inn.

Strøing

Når og hvor strør vi?
 • Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme opp bakker etc., bør det strøs.
 • Strøingen utføres som punktstrøing i vanskelige stigninger, kurver og mot vegkryss.
 • Det blir også strødd på kommunale gang- og sykkelveger, fortau hvis det er glatt og vanskelig å ferdes som gående.
 • På veger med rette, flate strekninger strøs det vanligvis ikke med mindre vegkryss eller annet gjør strøing nødvendig.
Hva kan vi ikke gjøre?

Med en rasjonell brøyting av gater og veger vil private adkomster bli tildekket av snøranker etter brøyting. Fjerning av disse ville bli nærmest uoverkommelig og for omfattende for den kommunale brøytetjenesten og kan derfor ikke utføres.

Hva kan hindre oss i utførelse av jobben?
 • Brøytebilen blir ofte hindret av feilparkerte biler og/eller hagevegetasjon som huseier har latt vokse utover veiarealet.
 • Hvis du må sette bilen på offentlig vei, husk at det skal være minst 4,25 meter mellom bil og brøytekanten på motsatt side av vegen.
Hvilke plikter har du som innbygger?

I bykjernen, dvs. innenfor den tidligere Notodden kommune, gjelder politivedtektene mht. snørydding og strøing av fortau. Vedtektene pålegger eier av hus eller grunn mot offentlig sted å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø eller is og å strø når det er glatt. Notodden kommune prøver likevel å trå til i de mest utsatte områdene med bortkjøring av snø når forholdene krever det. Nærmere opplysninger om fortausrydding får du hos seksjon for tekniske tjenester, virksomhet for eiendom og utedrift.

Du bør dessuten sørge for forsvarlig merking av gjerder etc. Notodden kommune erstatter kun gjerdeskader som er oppstått ved direkte brøyteskade av kommunens maskiner og hvor gjerdene er merket. Parkerte kjøretøy og annet må ikke stå til hinder for brøyting og vi henstiller derfor om at parkering skjer i garasje eller på egen/leid tomt. Skader påført eiendom/utstyr relatert til kommunens brøytetjeneste må meldes i fra omgående. Tømming av snø på offentlig vei er ikke tillatt.

Konsekvens/reaksjoner

Kjøretøy som hindrer snøbrøyting vil bli borttauet. Dette vil parkeringsavdelingen eller politiet utføre etter henstilling fra brøytesjåførene.

Praktiske opplysninger
 • Har du spørsmål/meldinger til brøyteservicen kan du på dagtid kontakte oppsynsmann: 970 53 316.
 • Utenom ordinær arbeidstid har kommunen vakttelefon - Teknisk vakt 970 53 441.


Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Virksomhetsleder på Eiendom og utedrift John AanjesenJohn Aanjesen

Telefon
35 01 50 00

 

Relaterte emner

Lenker

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS