Gå til innhold Hopp til søk
Bål

Bål- og bråtebrenning

All bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april – 15. september, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke.

Forøvrig kan det uten søknad til brannsjefen gis anledning til å brenne mindre bål i Notodden kommune - for samme periode etter følgende retningslinjer :

Brenning av mindre bål, kaffebål ol.

 • All bålbrenning skjer på eget ansvar!
 • Grunneiers tillatelse skal innhentes.
 • En voksen person skal være ansvarlig og være tilstede ved hele bålbrenningen.
 • Den ansvarlige skal sørge for at bålet til enhver tid holdes under kontroll, og slokkes med rikelige mengder vann.
 • Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.
 • Bålbrenning bør være avsluttet i god tid før mørkets frembrudd.

Det er en fordel om ansvarshavende har mobiltelefon som kan oppgis til alarmsentralen. Brannsjefen kan til enhver tid nedlegge forbud mot bålbrenning om vær- eller andre forhold skulle tilsi dette.


Som nevnt over er det fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. 

Bål skal kun inneholde rent tre. Det er forbudt å brenne avfall!

Brenning av hageavfall

Brenning av hageavfall - som kvist, løv, gress ol., er tillatt så lenge det skjer etter visse retningslinjer. Men! Brenning av hageavfall er etter vår mening helt unødvendig. Det er i dag er et meget godt utbygget mottaksapparat for hageavfall i kommunen.Ikke minst av hensyn til naboer og generell brannfare bør man unngå brenning. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse - og trivselsmessig problem for de som eksponeres. De alvorligste helsemessige virkninger er de som rammer individer med astmatiske besvær. Disse vil kunne få øket pustebesvær og akutte astmaanfall. I tillegg vil andre grupper med allergiproblemer, som f.eks. pollenallergikere, oppleve røyken som ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes når de utsettes for slik forurensning. Røykgassen kan også utløse hjertesymptomer hos disponerte personer.

 • Unngå å brenne i nærheten av skog og lyng.
 • Bålet skal ikke være større enn at det lett kan holdes under kontroll.
 • Unngå å brenne etter mørkets frembrudd
 • Hageslange etter fylte vannbøtter skal være klar ved bålet.
 • Slokk bålet forsvarlig etter at brenning er over
 • Ta hensyn!

Det er forbudt å brenne søppel. Dette gjelder også forbruksavfall som kasserte løsøregjenstander, inventar ol.

Grunneiers tillatelse

Ved bålbrenning må du innhente grunneiers tillatelse.

 • For kommunens grunneiendommer i Notodden området, rettes henvendelsen til:
 • Andre kommunale områder som skoler, idrettsanlegg o.l. rettes henvendelsen til:
 • For etablerte badeområder, rettes henvendelsen til:

Videre på internett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder/brannsjefVirksomhetsleder/brannsjef Stig Selbo
Stig Selbo

Telefon 
35 01 53 60

Fax
35 01 53 51

Besøksadresse
Merdeveien 12 E
3676 Notodden

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS