Gå til innhold Hopp til søk

Oppmålingsforretning

Beskrivelse av tjenesten

Det er plan- og bygningslovens regler som avgjør om deling kan skje. Først etter at kommunens vedtak om delingstillatelse foreligger, kan eiendomsdelingen skje gjennom en oppmåling av det som skal bli den nye eiendommen. Matrikkelloven stiller krav til delingssøknaden og gjennomføringen av delingen. Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer). Det sendes en utskrift av matrikkelen til eier som en dokumentasjon. Etter tinglysing av matrikkelenheten kan den nye eiendommen overskjøtes og/eller belånes.

Hva gjør kunden?
 • Sender inn delingssøknad/rekvisisjon av oppmålingsforretning inkl. kart og nabovarsel
 • Betaler faktura
 • Stiller opp ved oppmålingsforretningen, eventuelt med fullmektig
 • Skriver på – eventuelt innhenter underskrift på – rettighetserklæring som skal tinglyses
 • Utfylling av skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet
 • Tinglysing av skjøte
 Hva gjør kommunen?
 • Behandler kunden på en profesjonell og vennlig måte
 • Byggesakskontoret mottar søknaden/rekvisisjonen og kontrollerer rekvisisjonsrett
 • Sender ut faktura i hht. gebyrregulativet på rekvisisjonstidspunktet
 • Oppmålingsavdelingen varsler til oppmålingsforretning
 • Gjennomfører forretningen - inkl. klarlegging av eksisterende grenser, avmerking av nye eiendomsgrenser og oppsetting av protokoll
 • Ajourfører matrikkel og sender melding til Tinglysingen 
 • Utsending av matrikkelbrev
 Krav og forutsetninger
 •  Benytter standard søknadsskjema ved rekvisisjonen og kommunens målestokkriktige kart
 • Krav om egenerklæring sammen med skjøte (både selger og kjøper)
 • Hjemmelshaver, advokat eller fullmektig kan underskrive på rekvisisjonen


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS