Gå til innhold Hopp til søk

Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grense utføres over både sikre og usikre grenser. I de tilfeller det ikke foreligger målebrev/matrikkelbrev som gir en eksakt grensebeskrivelse fra tidligere, må naboer innkalles til forretningen.

Oppmålingen tar utgangspunkt i eldre eiendomsbeskrivende dokumenter. Disse granskes/tolkes og sammenholdes med grensemarkeringer som finnes i terrenget.

Deretter varsles eierne av de tilstøtende eiendommer til oppmålingsforretningen i marken. Her blir resultatet av forundersøkelsen framlagt samtidig som partene inviteres til å komme med sine synspunkter og grensepåstander. Ved enighet om grenseforløpet blir eiendomsgrensen merket, målt og nøyaktig kartfestet.

Dersom hele eiendommen måles opp, utstedes nytt matrikkelbrev (ikke krav til tinglysning).

Dersom grenseforholdet er avklart i tidligere oppmålingsforretning og utstikkingen ikke avviker med tidligere koordinater med mere enn 10 cm er det tilstrekkelig å underrette partene om at forretningen er utført (rein påvisning).

 Hva gjør kunden?
 • Sender inn rekvisisjon og kart som viser hvilke grenser som skal klarlegges
 • Betaler faktura
 Hva gjør kommunen?
 • Mottar rekvisisjonen og kontrollerer rekvisisjonsrett  
 • Sender ut faktura i hht. gebyrregulativet
 • Gjennomgår eksisterende dokumenter og foretar evt. rekonstruksjon og/eller forberedende målinger i marka
 • Varsler evt. til oppmålingsforretningen
 • Gjennomfører evt. forretning - inkl. klargjøring av påstander, grenseavmerking og oppsetting av protokoll
 • Ajourføring av lokal matrikkel 
  Krav og forutsetninger
 • Benytter standard søknadsskjema og kommunens målestokkriktige kart
 • Ved rein påvisning - målebrev/matrikkelbrev med sikre grenser
 • Hjemmelshaver, advokat eller fullmektig kan underskrive på rekvisisjonen


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS