Gå til innhold Hopp til søk

Om landbruket i Notodden

Notodden er en viktig landbrukskommune med et aktivt jordbruksmiljø og store skog- og utmarksressurser. Selv om antall heltidsarbeidsplasser innenfor tradisjonelt landbruk har sunket de senere år, er det fremdeles svært mange som og på en eller annen måte har en betydelig del av inntekten knyttet til landbruket.

Årlig bruttoverdi av solgte landbruksprodukter (jord og skog) fra Notodden utgjør omkring 50 millioner kroner, og statlige tilskudd til landbruket utgjør ca. 15 millioner årlig. I tillegg kommer ringvirkninger innenfor blant annet tjenesteslag og varehandel. Landbruket har også ha stor betydning for kommunen i turist- og reiselivssammenheng.

Notodden kommune utgjør totalt ca 915 000 dekar, hvorav ca 504 000 dekar er produktiv skog, og ca 20 0000 dekar er dyrka mark.

På jorda dyrkes det hovedsaklig korn og gras til egne husdyr. Det er også noe bærproduksjon i kommunen, med et svært aktivt miljø innen solbærdyrking.

Det er idag ca 145 aktive gårdbrukere, hvorav ca  65 med husdyrproduksjon.

Notodden er å regne som en middels stor jordbrukskommune, og en relativt stor skogbrukskommune, med store utmarksområder omkring byen.

Kulturlandskapet holdes i hevd ved aktiv næringsmessig virksomhet i jordbruket. Det er flere små og store vernede områder i utmarka.

Skog og utmark må forvaltes i en balanse mellom næringsmessig utnyttelse og ivaretagelse av miljø.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS