Gå til innhold Hopp til søk

SMIL - Miljøtiltak i landbruket

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det kan gis tilskudd til følgende tiltak:

Kulturlandskaptiltak
  • Ivaretagelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark, og for tilrettelegging av biologisk mangfold
  • Tilrettelegging for større tilgjengelighet og opplevelse i landskapet
  • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdig bygninger
  • Investeringstiltak som fremmer organisert beitebruk
Forurensningstiltak
  • Bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg
  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
  • Miljøplantinger og økologiske rensetiltak
  • Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer.

I Notodden er det i de siste årene prioritert å gi støtte til rydding og gjerding av gammel kulturmark, beiteareal og hamner, samt restaurering av verneverdige bygg.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS