Gå til innhold Hopp til søk

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (Pbl § 20-5):

 Mindre tiltak, under forutsetning av at de er i samsvar med planer og ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, kan gjøres uten søknad og godkjenning:

Følgende tiltak kommer inn under Pbl § 20-5:

a)      Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til
         beboelse. Mønehøyde kan være inntil 4,0 m og gesimshøyde inntil
         3,0 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan
         være over 50 m2. Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke
         være mindre enn 1,0 m, og avstand til tomtegrense i samsvar med
         Pbl § 29-4. 

b)      Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde 

c)      Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende
         byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle 

d)     Reinstallering og reparasjon av ildsted.

 Utendørs tiltak:

a)      Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m.
         Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning. 

b)      Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre
         sikten i frisiktsoner mot vei. 

c)      Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m2 som monteres flatt på vegg.
         Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger
         på samme fasade.

d)      Mindre antennesystem. Antennemast kan ha høyde inntil 2,0 m.
         Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m.

e)      Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense
          på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand  
          fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i
          frisiktsoner mot vei.

f)       Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til
         mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller
         1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for
         rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer
         enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til
         nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre
         sikten i frisiktsoner mot vei.

g)      Graving for kabler.

h)      Lokal drenering, samt reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd.

i)       Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke
         krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av
         oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.

I tillegg til de sentrale lover, forskrifter og bestemmelser, gjelder kommunale planer, forskrifter og bestemmelser. Disse må følges også for tiltak som ikke er søknadspliktige.

Det er tiltakshavers ansvar å avklare forholdet til det aktuelle regelverket og arealplaner.

Er du tvil om tiltaket er søknadspliktig eller ikke, så ring.

Henvendelser om tjenesten rettes til Servicetorget, tlf 35 01 50 00.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS