Gå til innhold Hopp til søk

Søknadspliktige tiltak

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak:

 De fleste byggesaker krever at det sendes inn søknad om tillatelse etter Pbl § 20-1. Søknad kan bare sendes av godkjent foretak, såkalt ”ansvarlig søker”, dvs at det i foretaket må være personer som er kvalifisert til denne jobben. Kvalifikasjonene vil være avhengig av hva slags byggetiltak som skal gjennomføres, men i forhold til vanlig hus/hyttebygging, vil et minimum være mesterbrev eller teknisk/ingeniørkompetanse, og god praksis.

 Følgende tiltak krever søknad og tillatelse:

a)      oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av
         bygning, konstruksjon eller anlegg.

b)      vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a

c)      fasadeendring

d)      bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere
         drift av tiltak som nevnt i bokstav a

e)      riving av tiltak som nevnt i bokstav a

f)      oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

g)      oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen
         ombygging som medfører fravikelse av bolig

h)      oppføring av innhegning mot veg

i)        plassering av skilt- og reklameinnretninger

j)        plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

k)      vesentlig terrenginngrep

l)        anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

m)    opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie,
        eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn
        10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse
        er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i
        jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Gjeldende planer og kommunale forskrifter,

 Er du i tvil om et tiltak er søknadspliktig etter Pbl 20-1, ring og spør!

 Henvendelser om tjenesten rettes til Servicetorget, tlf 35 01 50 00. picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS