Gå til innhold Hopp til søk

Søknadspliktige tiltak som byggherre kan stå for selv

Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarlige foretak (Pbl § 20-4):

For en del mindre byggetiltak, kan du selv ordne med nødvendige skjemaer og vedlegg som kreves: Nødvendig dokumentasjon vil som hovedregel være:

  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett (byggblankett 5153)
  • Tegninger (plan, snitt og fasade i målestokk)
  • Situasjonsplan - kartgrunnlag finner du her
  • Nabovarsel (byggblankett 5154)
  • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel (byggeblankett 5155 og 5156)

 Når saken er registrert har kommunen 3 ukers behandlingsfrist.

Dersom det kommer innsigelser fra naboer eller andre forhold tilsier det, kan kommunen velge å behandle saken som en vanlig byggesak etter Pbl § 20-1. Dette skal du i tilfelle ha beskjed om før den nevnte 3 ukers firsten.

Følgende tiltak kan behandles etter Pbl 20-4:

a) mindre tiltak på bebygd eiendom

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket

c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1
    første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år

d) opprettelse av grunneiendom mv som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m

e) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av
     tiltakshaver.

Følgende tiltak kommer inn under punkt a og b:

a) Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokatsv a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd:

a) et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
b) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygd kjeller.
c) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet.
d) Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre en fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

b) Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.

Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav b om alminnelige driftsbygninger i landbruket er:

a) Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon, riving av, eller bruksendring til driftsbygning inntil 1000m2 bruksareal (BRA).
b) Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).

Listen er ikke uttømmende.

NB: Avstand til nabogrense skal være i samsvar med Pbl § 29-4, dvs minst 4 meter. Ved høye bygg skal avstanden tilsvare minst halvparten av byggets høyde.

Gjeldende planer, skiltvedtekt, parkeringsvedtekt og bestemmelser finner du under plan og areal.

Er du i tvil om tiltaket kan omsøkes uten ansvarsrett, så ring og spør.

Henvendelser om tjenesten rettes til Servicetorget, tlf 35 01 50 00. picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS