Gå til innhold Hopp til søk

Byggesak og deling

En av hovedoppgavene til byggesaksavdelingen er forvaltning av regelverket i plan- og bygningsloven. Behandling av ulike type byggesaker er en viktig del av dette arbeidet.

Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015

De fleste saker avgjøres av saksbehandler ved delegasjon. Dersom vedtak påklages, eller det kreves dispensasjon i hht. Plan- og bygningsloven § 19, blir saken som regel behandlet politisk.

Uavhengig av om saken blir behandlet politisk eller av saksbehandler, så har de involverte partene klagerett etter Forvaltningslovens bestemmelser. Klagefrist er 3 uker.

De fleste byggetiltak krever tillatelse fra bygningsmyndighetene. Dette gjelder ikke bare oppførelse av nybygg eller tilbygg, men også for eksempel større ombyggingsarbeider, bruk av bygning til annet formål enn hva den tidligere har vært brukt til, installasjon av tekniske innretninger eller anleggs-, grunn- og terrengarbeider.

Plan- og bygningsloven skiller mellom ulike sakstyper:

  1. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (Pbl § 20-1): Kreves for de fleste større byggetiltak og innebærer at søknaden må fremmes av et godkjent foretak som ansvarlig søker.
  2. Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvarlige foretak (Pbl § 20-2): Kan brukes for noen mindre tiltak som bla tilbygg til eksisterende bygg på inn til 50 m2 og oppføring av frittliggende garasje/uthus inn til 70 m2.
  3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (Pbl § 20-3): Dette kan være for eksempel mindre uthus på inn til 15 m2 på bebygd eiendom, mindre levegger samt enkelte terrengmessige arbeider. Felles for disse sakene er at tiltaket må være i samsvar med overordnede planer.
  • Overordnede planer og kommunale forskrifter og bestemmelser til plan- og bygningsloven finner du i høyreboksen.
  • Lover, forskrifter og bestemmelser til plan- og bygningsloven

Dersom du sender skjemaene via e-post, vil de bli mottatt i Notodden kommunes postmottak for journalføring og videresending til saksbehandler. Du må i tillegg skrive ut skjemaene og sende disse i underskrevet form med eventuelle vedlegg til Notodden kommune.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS