Gå til innhold Hopp til søk

System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter Opplæringsloven i Notodden kommune

Innholdsfortegnelse:

 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling.
 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov blir fulgt.
   - Sjekkliste for kontroll mot loven.
   - Rutiner for konkrete arbeidsoppgaver.
 3. Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringen.
   - Skolebasert vurdering.
   - Vurdering av læringsmiljø.
   - Vurdering av læringsutbytte.
 4. Plan for gjennomføring av kvalitetsvurdering.
   - Oversikt over oppgaver.
   - Årsplan for kvalitetsvurdering.

1. Oversikt over aktuelle styringsdokunet og ansvarsfordeling:

StyringsdokumentAnsvar for etablering av dokumentAnsvar for oppfølging
Opplæringslov med forskrifter  Kunnskapsdepartementet Skolefaglig ansvarlig / Rektor 
 Nasjonale læreplaner  Kunnskapsdepartementet Skolefaglig ansvarlig / Rektor
 Lokale læreplaner Skolefaglig ansvarlig / Rektor Rektor 
 Nasjonale satsningsområder Utdanningsdirektoratet  Skolefaglig ansvarlig / Rektor 

Kommuneplan -

Mål for utviklingen

 Rådmann - kommunestyre Skolefaglig ansvarlig
Økonmiplan - budsjett Rådmann - kommunestyre  Skolefaglig ansvarlig 
Handlingsplan for undervisningssektoren Skolefaglig ansvarlig Skolefaglig ansvarlig 
Planer for spesielle satningsområder  Skolefaglig ansvarlig  Rektor 
Kompetanseplan for de ansatte  Skolefaglig ansvarlig  Skolefaglig ansvarlig / Rektor 
Virksomhetsplan Virksomhetsleder  Virksomhetsleder 
Virksomhetsplan for grunnskolen i Notodden  Skolefaglig ansvarlig  Skolefaglig ansvarlig / Rektor 
Plan for miljøretta helsevern for barn og unge Skolefaglig ansvarlig / Skesjon for miljøretta helsevern i Notodden kommune  Virksomhetsleder 
Rutiner for konkrete oppgaver i skolen Skolefaglig ansvarlig / Rektor Rektor
Organisasjonskart Skolefaglig ansvarlig / Rektor   

 

2. Verktøy for å vurdere om opplæringslov blir fulgt

2.1. Sjekkliste, se eget dokument2.2. Rutiner for konkrete oppgaver, se sjekkliste og egne dokument

Skolefaglig ansvarlig sørger for at sjekklista blir gjennomgått hvert år og at nødvendig oppfølging blir gjennomført.

Gjennomføre årlige lokale tilsyn på grunnskolene i kommunen. (Gjennomføres i perioden mars-april)
Skolefaglig ansvarlig sørger for at rutiner for konkrete oppgaver blir etablert, oppdatert og gjort tilgjengelig for dem som skal utføre oppgavene. 

 

3. Verktøy for å vurdere kvaliteten på opplæringen

3.1. Skolebasert vurdering3.2. Verktøy for å vurdere læringsmiljøet3.3. Verktøy for å vurdere læringsutbyttet

- Skolebasert vurdering gjennomføres årlig.

En skifter mellom felles vurderingsområde for alle skolene og at skolene velger egne tema for sin skole. Dette kommer i tillegg til det samarbeidet som allerede er etablert med HiT.

- Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle skolene blir samla, fulgt opp og presenterte på en måte som legger til rette for drøftinger på ulike nivå. (Tilstandsrapport utarbeides årlig)

- Resultat fra den skolebaserte vurderinga bør drøftes internt på skolene, i møte med elever og foresette, i møter mellom skoler, i møter mellom skoler og skoleeier og i politisk utvalg.

- Alle skoler med aktuelle trinn gjennomfører ”Elevundersøkelsen” og  ”Foreldreundersøkelsen.

- Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle skolene blir samla, fulgt opp og

presenterte på en måte som legger til rette for drøftinger på ulike nivå.

- Resultat fra ”Elevundersøkelsen” og ”Foreldreundersøkelsen” skal drøftes internt på skoler, i møte med elever og foresatte, i møter mellom skoler, i møter mellom skoler og skoleeier og i politisk utvalg.

 

- Alle skoler med aktuelle trinn gjennomfører følgende målinger av læringsutbytte:

- Nasjonale prøver

- Kartleggingsprøver etter fastlagt plan

- Karakter- og læringsstøttende prøver

- Andre målinger av læringsutbytte etter behov.

- Karakterer for eksamen og standpunkt  10. årstrinn blir samla og fulgt opp.

- Skolefaglig ansvarlig sørger for at resultat fra alle skolene blir samla, fulgt opp og presentert på en måte som legger til rette for drøftinger på ulike nivå.

- Resultat bør drøftes internt på skolene, i møter med elever og foresette, i møter mellom skoler, i møter mellom skoler og skoleeier og i politisk utvalg.

 

4. Plan for gjennomføring av system for kvalitetsvurdering etter Opplæringsloven

4.1. Oversikt over hovedoppgaver4.2 Om plassering av oppgaver i årsplanen

Lovinnfrielse:

- Gå gjennom sjekklista.

- Følge opp ”avvik”

Kvalitet:

- Gjennomføre vurdering, prøver og undersøkelser

- Følge opp resultat, lage felles presentasjoner for alle skolene

- Drøfte resultata på ulike nivå

- Revidere planer

• Rapportere til, og drøfte på politisk nivå 
 • Innsamling og oppfølging av resultat må skje på skoleeiernivå fordi det gjelder flere skoler.
 • Innsamling og oppfølging av resultat bør skje straks data er tilgjengelige.
 • Drøfting av resultat på skolene bør skje straks resultat og presentasjoner er tilgjengelige.
 • Drøfting mellom skoler av resultat frå alle prøver og undersøkelser skjer én gang per år i et rektormøte.
 • Drøfting på politisk nivå av resultat skjer én gang pr. år ved behandling av årsmeldinga.
   

 

Sjekkliste i forhold til opplæringsloven:

TemaKontrollområdeLoverForskrift til opplæringslovenAnnet
Rett og plikt til opplæring Sikre at alle barn i kommunen i opplæringspliktig alder, får grunnskoleopplæring

oppl § 2-1,  § 2-12, § 13-1,            §13-10, § 2-13 og § 14-2 og psl  § 3-1.

kap. 18   
Rett til gratis offentlig opplæring  oppl § 2-15     
Omfanget av opplæringen i tid  oppl § 2-2  §§ 1-4 til 1-7, Læreplanverket for Kunnskapsløftet   
Nærskoleprinsippet  oppl § 8-1     
Rett til skyss og innlsjering oppl § 7-1, §§ 7-3 og 7-4, § 13-4     
Permisjon oppl § 2-11    Lokal ordning - skjema for permisjon 
Innholdet i opplæringen og tilpasset opplæring Innholdet i opplæringen  oppl § 1-2, § 2-3, § 2-3a og § 13-4  §§ 1-1, 1-1a, 1-8, 1-9, 1-11,  24-1, Læreplanverket for Kunnskapsløftet  
Tilpasset opplæring for alle og tidlig innsats   oppl § 1-3  Lærerplanverket for Kunnskapsløftet   
Retten til spesialundervisning  oppl § 5-1, jfr §§ 5-3 til 5-6  § 1-1   
Samisk- og finsk-opplæring  oppl §§ 6-2, jfr § 6-1 og § 6-4, § 2-7  § 1-1 og kap 7   
Målformer  oppl § 2-5  kap 9, kap 17   
Særskilt språkopplæring og krav om kartlegging  oppl § 2-8  § 1-1   
Tegnspråkopplæring oppl § 2-6 § 1-1  
Punktskriftopplæring  oppl § 2-14  § 1-1   
Læremidler og utstyr  Oppl § 9-3, § 9-4  kap 17   
Organisering i klasser eller basisgrupper og krav om kontaktlærer oppl § 8-2     
Vurdering i skolen Elevvurdering  oppl § 2-3  § 2-4, kap 3 og 4   
Skolebasert vurdering med videre  oppl § 14-1  §§ 2-1 og 2-2   
Kvalitetsutvikling  oppl § 14-1, § 13-10 §§ 2-3og 2-4   
Elevenes skolemiljø Det fysiske miljøet  oppl § 9-5, §§ 9a-1, 9a-2, 9a-4 til 9a-7, § 1-2, § 8-1  kap 12   
Det psykososiale miljøet oppl § 1-2, § 9a-1, § 9a-3, §§ 9a-4 til 9a-7, § 8-1     
Ordensreglement  oppl § 2-9  kap 12   
Bortvisning oppl § 2-10     
Reklame  oppl § 9-6     
Personale i skolen Ledelse  oppl § 9-1     
Kompetansekarv oppl § 10-1  kap 14   
Ansettelse  oppl §§ 10-3 til 10-6, § 10-9 og § 10-10  kap 15   
Kompetanseutvikling § 10-8     
Opplysningsplikt til barneverns- og sosialtjenesten oppl §§ 15-3 og 15-4     
Taushetsplikt  oppl § 15-1 og fvl §13-13e     
Bruker-medvirkning, råd og utvalg i skolen Elever  oppl §§1-1, 1-2, 2-3, 5-4 og 9a-5  oppl kap 3. Læreplanverket for Kunnskapsløftet   
Foreldre, foreldresamarbeid oppl §§ 1-2, 5-4, 13-3d  oppl kap 3, særlig § 3-2. Læreplanverket for Kunnskapsløftet   
Samarbeidsutvalg oppl §§ 11-1 og 11-7, § 2-3, § 9a-6     
Skolemiljøutvalg oppl §§ 11-1a, 11-7 og § 9a-6    
Elevråd oppl §§ 11-2 og 11-7, §9a-5 og 9a-6    
Foreldreråd oppl §§ 11-4 og 11-7, § 9a-6     
Skolemiljø-representant oppl § 9a-5     

Organer og tilleggs-tjenester knyttet til grunnskolen

 

Rådgivning og skolebibliotek oppl § 9-2, § 4A-8  kap 21 og 22   
PPT oppl § 5-6     
SFO oppl § 13-7, § 9a-8 kap12   
Musikk- og kulturskoletilbud oppl § 13-6     
Leirskole oppl §10-3 og § 2-3    
Skolefaglig kompetanse over skolenivå oppl § 13-1    
Grunnskole-opplæring spesielt organisert for voksne Rett til grunnskoleopplæring oppl § 4A-1, § 4A-4    
Rett til spesialundervisning

oppl § 4A-2 

   
Kompetansekrav oppl § 4A-5     
Innhold i opplæringen oppl § 4A-6 § 1-2. Læreplanverket for Kunnskapsløftet  
Rådgivning oppl §4A-8     
Skyss oppl § 4A-7    
Bortvisning oppl § 4A-9    
Vurdering oppl § 4A-4 kap 4   
Enkeltvedtak iht forvaltnings-loven Bortvisning oppl §2-10, § 15-2, § 4A-9  § 3-21   
Spesialundervisning oppl § 5-1, jfr § 5-3, § 4A-2, § 15-2, psl § 3-6      
Utsatt skolestart oppl § 2-1 tredje ledd, § 15-2     
Tidligere skolestart oppl § 2-1 tredje ledd, § 15-2    
Inntak til nærskolen eller annen skole, herunder flytting oppl § 8-1, § 15-2    
Fritak fra opplæringsplikt og aktiviteter med videre oppl § 2-1 fjerde ledd, § 2-3a og § 15-2    
Permisjon oppl § 2-11, § 15-2     
Særskilt språkopplæring oppl § 2-8, psl § 3-5    
Punktskriftopplæring oppl § 2-14, § 15-2    
Tegnspråkopplæring oppl § 2-6, § 15-2    
Elevenes fysiske miljø oppl § 9a-2, § 15-2    
Elevenes psykososiale miljø oppl § 9a-3, § 15-2    
Inntak av voksne oppl § 4A-1, § 15-2    
Standpunktkarakterer med klagerett oppl § 15-2 kap 3, kap 5  
Avgangsprøve/Eksamen med klagerett  oppl § 15-2 kap 3, kap 5   
Skyss oppl § 7-1, § 7-3, § 7-4, § 4A-7, § 15-2, psl § 3-7     
Andre vedtak oppl § 15-2    
Annet Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder  oppl § 5-7, § 7-6    
Dispensasjoner med videre oppl § 2-3, § 9-1, § 11-10 § 23-1  Vedtak fatta av fylkesmann/
Utdannings-
direktorat 
Forsøksvirksomhet oppl § 1-4, § 4A-11    Vedtak fatta av Utdannings-
direktoratet 
Årlig rapport om tilstanden innen grunnskoleopplæringen oppl § 13-10    
Elever i private tilbud Hjemmeundervisning oppl § 2-13 og § 14-2     
Private grunnskoler oppl § 2-12     
Private grunnskoler med rett til statstilskudd psl § 3-1, §§ 3-5, 3-6, 3-7 jfr oppl § 2-8 og kap 5 og 7     

 

 

4.3. Årshjul oppvekst
Måned Innhold Ansvar Dato Utført
August Planleggingsdager      
Kostrarapportering for barnehager Virksomhetsleder    
Meld fra om endringer på skysslista til Vestviken og/eller Nettbuss med kopi til seksjonen      
Gjennomgang av retningslinjer for karaktersetting      
Gjennomføre pålagte brukerundersøkelser/medarbeiderundersøkelser (den kommunale)      
Møte seksjonsleder og virksomhetsledere oppvekst, evt. rådmann

Seksjonsleder

Etter plan  
Gjennomgå branninstruks, ulykkesberedskap, egenkontroll brann      
HMS-møter med verneombud og tillitsvalgt avtales for året      
Plan for brannøvelser      
§ 9a      
Fritak fra deler av fag / informasjon om klager      
September Innlevering av årsplan/temaplan til virksomhets Pedagogiske ledere/lærere 1.9.  
Innlevering av barnelister/elevlister, uten pers.nr., til seksjonen Virksomhetsleder    
Gjennomføre varslet brannøvelse i forbindelse med nasjonal brannvernuke      
15.9.: Konstituering av pålagte rådsorgan (FAU, SU, skolemiljøutvalg, elevråd)      
Gjennomføre M- prøver matematikk      
Gjennomføre  kartleggingsprøver norsk      
Følge opp avvik fra sjekkliste (§ 13.10)      
Skolebasert vurdering – HiT – avklare hvem som skal delta      
Nasjonale prøver      
Oktober

Handlingsplan HMS. Sendes seksjonsleder som lager en prioritert liste for seksjonen og går i dialog med eiendomsinspektør før evt. politisk behandling

Virksomhetsleder/
verneombud
1.10.  
GSI-rapportering Virksomhetsleder/
seksjonsleder
Første uka i oktober  
Nettverkssamling for lærere som jobber med minoritetsspråklige elever Oppvekstkontor 1.10.  
1. oktober starter frivillig gjennomføring av brukerundersøkelser fra U-dir      
Nasjonale prøver      
Grunnlag for budsjettarbeid fra virksomhetene      
November Planleggingsdag  

Østlandsk

Lærerstevne
 
Nasjonale prøver      
Desember Innskriving av 1. klasse Virksomhetsleder 1.12.  
1.12. Særskilt inntak – søknad vg.sko      
31.12.: Halvårsrapport høst og søknad om videreføring av spesialundervisning (Eleven har gyldig SV)      
Januar Kostrarapportering (ikke skole) Virksomhetsleder    

Virksomhetsbasert vurdering

Fylle ut skjema/dialogmøte med seksjonsleder/konsulent

Seksjonsleder/
konsulent

   

Telledato for ressursfordelingsark.

Innrapportering til oppvekstkontor data til ressursfordelingsark.
Virksomhetsleder 31.1.  
Evaluere § 13-10 – nødvendig revisjon      
”Frivillig” kartleggingsprøve for 3. trinn, Engelsk lesing og lytting  (des, jan, feb)      
Ny Giv      
Lederavtaler      
ROS      
Februar

Virksomhetsbasert vurdering

Dialogmøte med seksjonsleder/konsulent

Seksjonsleder/

konsulent
   
Søknad om endring av arbeidssted og stillingsstørrelse   1.2.  
Nettverkssamling for lærere som jobber med minoritetsspråklige elever Oppvekstkontor 1.2.  
Elevundersøkelse – Foreldreundersøkelse      
1.2.: Frist for innmelding av behov for ny SV – oppvekst melder til PPT      
1.2.: SV for elever som skal over i vg.skole      
Arbeid med SV      
1.2.: Telledato elever – lærere – grunnlag for ressurstildeling      
Behov for tilsettinger avklares      
Mars Årsmelding Virksomhetsleder/
seksjonsleder
1.3.  
Søknad videregående   1.3.  
Handlingsplan HMS Virksomhetsleder/
verneombud
1.3.  
”Frivillig” kartleggingsprøve for 1. og 3. trinn, Matematikk      
Hovedopptak til barnehage Virksomhetsleder/
barnehagekons.
1.3.  
Oppmelding eksamen      
Elevundersøkelse - Foreldreundersøkelse      
Årsmelding – kvalitetsvurdering § 13-10, Tilstandsrapporter – Nasjonale prøver (resultater)      
Drøftingsmøter skole-PPT-oppvekstkontor – grunnlag for arbeid med SV      
Arbeid med SV      
Tilsetting av nye medarbeidere      
31.3. Medarbeidersamtaler skal være gjennomført      
15.3.: HMS-handlingsplan skal være ferdig      
April Opptak til SFO Virksomhetsleder/
SFOleder
1.4.  
Gjennomføring av elevundersøkelsen, evt. lærerundersøkelsen og foreldreundersøkelsen      
Gjennomgang av klagerett – avgangskarakterer      
Arbeid med SV skal være sluttført 15.4.      
Mai Busslister til Vestviken og Nettbuss Virksomhetsleder 1.5.  
Gjennomføre ikke varslet brannøvelse Virksomhetsleder 1.5.  
Skriftlig eksamen      
Enkeltvedtak spesialundervisning      
31.5. Halvårsrapport vår      
31.5.: Virksomhetsplan for neste skoleår skal være fullført      
Juni Rektorer med minoritetsspråklige elever har møter for å fatte enkeltvedtak. Oppvekstkontoret innkaller til møte. Oppvekstkontor 1.6.  
Fatte enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Rektor 15.6.  
Muntlig eksamen      
IOP ferdig 15.6. (Gjelder for alle – avgiverskole/barnehage har sammen med mottakerskole ansvar for foreløpig IOP ved overgangene)      
Innlevering av lønnsoversikter neste skoleår ca 15.6.      
Juli        
Faste avtaler

Tilsyn barnehager foregår gjennom året etter avtale med seksjonen.

Budsjettrapportering skjer i midten av hver måned.

Nettverk – spes.ped. barnehage

Overgangsmøter

Frister statsstøtte leirskole

Møte seksjonsleder og virksomhetsledere oppvekst, evt. rådmann

Styrermøter for barnehage

Lederforum

Hovedtillitsvalgt og seksjonsleder har ukentlige møter.

     

 Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS