Gå til innhold Hopp til søk

Skolens ordensreglemet

Vedtatt i oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget 31.05.2016, sak 17/16.

Notodden kommunes ordensreglement - last ned her.

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler, SFO og leksehjelp i Notodden kommune.

A.   Grunnskole:

1. Innledning:

a. Formål:

Grunnskolenes viktigste oppgaver er å skape et godt opplæringsmiljø og i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter som alle trenger for å fungere i samfunnet vårt. God og hensynsfull oppførsel bidrar til godt samarbeidsklima. Dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet, og det skal sikre at skolen er en god arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet skal bidra til et godt skolesamfunn og et godt psykososialt miljø for alle.

b. Virkeområde:

Ordensreglementet omfatter alle kommunale grunnskoler i Notodden kommune. Det inneholder regler for orden og oppførsel, regler for tiltak som kan benyttes overfor elever som bryter reglementet samt regler for hvordan slike saker skal behandles. Skolen har ansvar for elevene på skolens område. Dette omfatter også uteområder og når elevene har undervisning på andre steder enn skolens område. Ordensreglementet gjelder følgelig når skolen har ansvar for elevene. I tillegg gjelder ordensreglementet på skoleveien og ved skoleskyss.

Skolene utarbeider sitt eget ordensreglement/egne samværsregler som kommer i tillegg til det kommunale reglementet. Skolens egne regler og det kommunale reglementet utgjør til sammen skolens ordensreglement.

Det kommunale reglementet kan ikke fravikes.

c. Hjemmel:

Ordensreglementet er hjemla i opplæringslovens § 2-9: Ordensreglement og lignende. Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskole. Reglementet skal gi regler om rettene og pliktene til elevene, så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet skal inneholde regler om oppførsel, regler om tiltak som kan benyttes dersom elever bryter reglementet, og regler om framgangsmåten når slike saker behandles.

Ordensreglementet skal gjøres kjent for elevene og foreldrene.

Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke benyttes. Før det blir tatt bestemmelse om sanksjoner, blant annet om bortvising, skal eleven gis anledning til å forklare seg muntlig for den som tar beslutningen.

d. Utarbeidelse av ordensreglement:

Kommunale ordensregler utarbeides etter forvaltningslovens krav til forskrifter. Berørte institusjoner og organisasjoner skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedta, endres eller oppheves, jfr. Forvaltningslovens § 37. For skole betyr dette at samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd, foreldreråd og de ansattes organisasjoner ved skolen må høres før kommunal forskrift om ordensreglement vedtas eller revideres.

Forskriften må oppfylle formkrav i forvaltningslovens § 38. Det betyr at forskriften må inneholde henvisning til forskriftens hjemmel og opplyse om hvem som har vedtatt forskriften.

2. Regler og sanksjoner:

a. Generell orden og oppførsel:

God og hensynsfull oppførsel bidrar til godt samarbeidsklima, og dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø.

Skolens ansatte, elever og foresatte har ansvar for å melde fra om krenkende handlinger, jfr. opplæringslovens kap. 9a-3 og 9a-4.

Opplæringslovens kap. 9a-3 og 9a-4 pålegger den enkelte skole å jobbe systematisk og aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev får oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Den enkelte skole skal ha en plan for å utvikle et godt læringsmiljø og for å forebygge, avdekke og hindre mobbing, vold og trakassering. En slik plan skal vedtas i skolens samarbeidsutvalg.

Ordensreglementet er eneste grunnlag for vurdering av henholdsvis orden og oppførsel og enkeltvedtak om bortvisning.

Det er nulltoleranse i forhold til krenkelser og mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Rasisme, vold, trusler eller trakassering aksepteres ikke.

b. Regler som er grunnlag for vurdering av orden:
 • Elevene skal møte forberedt til opplæringen.
 • Elevene skal delta aktivt i opplæringen og bidra til et godt læringsmiljø.
 • Elevene skal gjøre avtalt arbeid.
 • Elevene skal møte punktlig til timene.
 • Elevene skal holde skolens område rent og ryddig ute og inne.
 • Elevene skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne.
 • Elevene skal følge lærers anvisning om bruk av elektroniske hjelpemidler.
 • Fravær skal dokumenteres.
 • Elevene skal ikke jukse i forbindelse med opplæringen.

Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt ordenskarakter på ungdomstrinnet. Elevens skriftlige orden er del av vurderingsgrunnlaget.

c. Regler som er grunnlag for vurdering av oppførsel:
 • Elevene skal ta hensyn til hverandre og vise hverandre respekt.
 • Elevene skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen.
 • Elevene skal rette seg etter lærers henstillinger som blir gitt.
 • Elevene skal behandle andres eiendeler hensynsfullt.
 • Ingen former for vold, trusler, mobbing, krenkende språkbruk og trakassering er akseptert.
 • Våpen, kniv og farlige gjenstander er forbudt å ha med seg på skolen
 • Røyking, bruk av snus og rusmidler er forbudt på skolens område

 Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt oppførselskarakter på ungdomstrinnet.

Merknad: Juks eller forsøk på ved eksamen medfører annullering av eksamen, men får ikke innvirkning på ordens- eller oppførselskarakter, da det vil være dobbel sanksjon. (Jfr. forskrift til opplæringsloven § 3.37.)

d. Grunnleggende om tiltak mot brudd på ordensreglementet og bruk av sanksjoner:

Generelt om sanksjoner: Fysisk refsing er ikke tillatt (jfr. opplæringslovens § 2-9)

Kollektiv avstraffelse skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av grupper.

Bortvisning kan benyttes som sanksjon, jfr. opplæringsloven § 2-10.

Kommunen kan fastsette i ordensreglementet at elever på årstrinn 8.-10. som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet kan bortvises fra undervisningen i inntil tre dager, og at elever på årstrinn 1.-7. kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen.

Rektor fatter enkeltvedtak om bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven.

Før det fattes vedtak om bortvisning, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.

Foreldra til elever på 1.-10. årstrinn skal varsles før det blir iverksatt bortvisning for resten av dagen. (Jfr. opplæringslovens § 2-10, andre ledd.)

I Notodden kommune kan bortvisning ikke delegeres videre fra rektor. Alternative tiltak skal vurderes før bortvisning blir vedtatt.

Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov og reglement. Sanksjonene må stå i rimelig forhold til brudd på ordensreglementet. Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittelet, hvis ikke annet er særskilt nevnt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Fysisk refsing eller annen krenkende handling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

e. Tiltak ved brudd på ordensreglementet:

Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor.

 • Muntlig eller skriftlig melding til foreldre/foresatte.
  - Muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer.
  - Muntlig eller skriftlig advarsel fra rektor.
 • Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte. Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres til foreldre/forsatte.
 • Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres.
 • Utelukking av enkeltelever fra skoleturer er ikke tillatt. I noen tilfeller bør foreldre kunne bistå skolen slik at elevers deltakelse trygges.
 • Miste rett til bruk av skolens utstyr eller datamaskiner for kortere eller lengre tid.
 • Tilstedeværelse før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med rektor/lærer og/eller utføring av pålagte oppgaver.
 • Etter avtale med foresatte kan eleven få pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler.
 • Misbruk av elektronisk utstyr kan føre til inndragelse for resten av dagen.
 • Lovlige rusmidler inndras og overleveres foresatte. Ulovlige rusmidler inndras og overleveres politiet. Foreldre skal informeres både ved bruk og besittelse.
 • Bortvisning for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse, jfr. opplæringslovens § 2-10, første og andre ledd.
 • Bortvisning fra undervisningen for inntil 3 dager for elever på 8.-10. trinn etter rektors avgjørelse, jfr. opplæringslovens § 2-10, første og andre ledd.
 • Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel for elever på 8.-10. trinn, jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-5.

 Alternative sanksjonstiltak:

 • Midlertidig eller permanent klassebytte etter rektors avgjørelse.
 • Midlertidig eller permanent skolebytte etter kommunalsjefens avgjørelse, jfr. opplæringslovens § 8-1, fjerde ledd.
f. Terskel for bortvisning:
 • Vold, trusler og særlig provoserende atferd kan medføre bortvisning første gang det forekommer.
 • Rusbruk, påvirkning av rusmidler eller å ha med seg rusmidler på skolen kan medføre bortvisning.
 • Gjentagne brudd på andre regler kan medføre bortvisning.
g. Erstatningsplikt ved skader:
 • Ved hærverk/tyveri i forbindelse med skolens eiendom eller eiendeler kan elever etter avtale med foresatte pålegges å rydde opp eller utbedre skade dersom de har forutsetninger for det, og arbeidet står i rimelig forhold til skaden.
 • Eleven kan bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens § 1-1. Foresatte er erstatningspliktige for inntil 5000 kr pr skade, jfr. skadeerstatningslovens § 1-2.
 • Skolebøker er erstatningspliktig hvis de ødelegges eller ikke blir innlevert ved skoleårets slutt.
 • Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler. Skolen kan bistå de involverte i å finne en minnelig løsning.
 • Straffbare forhold kan politianmeldes av rådmannen.
h. Ansvar for egne effekter:

Kommunen erstatter ikke klær eller andre verdisaker som blir ødelagt, mistet eller stjålet i skoletida, da elevene tar dette med seg på eget ansvar. Skade/tap må eventuelt dekkes av elevens/de foresattes hjemforsikring. Dette gjelder likevel ikke utstyr som eleven er pålagt å ha med seg og som inngår som nødvendig for å gjennomføre opplæringstiltak.

Briller som blir ødelagt i skoletiden dekkes med 50 % - fortrinnsvis reparasjon.

3. Saksbehandling:

a. Generelt:

Behandlingen av brudd på ordensreglementet skal i forhold til legalitetsprinsippet i forvaltningen følge reglene i opplæringslovens § 2-9 fjerde ledd, § 2-10 andre ledd, samt saksbehandlingsregler i forvaltningsloven ved enkeltvedtak:

 • § 16: Forhåndsvarsling
 • § 17: Saken er godt opplyst
 • § 23: Skriftlighet
 • § 24: Underretning
 • § 28: Klagerett
 • § 29: Klagefrist

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak gjelder følgende regler:

 • Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelser skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig ut fra sakens art og alvorlighetsgrad.
 • Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige tilfeller skal foresatte varsles. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.
b. Informasjon til de foresatte:

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Notodden og samværsregler/ordensregeler for den enkelte skole deles ut til foreldre/foresatte når elever begynner på skolen. Foreldre/foresatte underskriver på at de kjenner til ovennevnte dokumenter. Skolens samværsregler/ordensreglement behandles årlig i samarbeidsutvalget (SU).

 

4. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft ved oppstart av skoleåret 2016-2017.

B.   Ordensreglement SFO.

Det er nulltoleranse i SFO i forhold til krenkelser og mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Rasisme, vold, trusler eller trakassering aksepteres ikke.

Du viser respekt for SFO sine regler på skolevei, i aktiviteter og pauser.

Du viser god atferd overfor voksne og de andre barna på SFO når du

 • Følger de voksnes anvisninger.
 • Er vennlig og høflig mot dem du er sammen med.
 • Bidrar til at det er trygt og rolig på SFO.
 • Ikke bruker stygge ord eller uttrykk når du snakker med eller om andre.
 • Bidrar til at alle trives og har det godt på SFO og skoleveien.

Du samarbeider godt med de andre når du

 • Inviterer andre inn i leiken.
 • Tar hensyn til andre i leik og spill.
 • Unngår voldsom/farlig leik og aktiviteter.
 • Stopper leiken når noen syns at det ikke er greit lenger.

Du viser respekt for andres og egne eiendeler ved å

 • Behandle leiker, utstyr og inventar pent.
 • Unngå å ødelegge andres eiendeler.
 • Ta ansvar for det du selv tar med deg på skolen.

Du tar ikke med deg skadelige stoffer eller farlige gjenstander til SFO.

Dersom du bryter ordensreglementet ved SFO, er en eller flere av disse reaksjonene mulige:

 • En voksen gjennomfører en samtale med deg.
 • Du må selv ringe hjem og fortelle hva du har gjort.
 • Dine foresatte kontaktes på telefon eller via melding.
 • Du innkalles til samtale med rektor/inspektør/SFO-leder.
 • Dine foresatte innkalles til møte på skolen/SFO.
 • Du kan fjernes fra gruppa eller aktiviteter.
 • Gjenstander som forstyrrer aktiviteten, for eksempel mobiltelefon, inndras.
 • Har du med deg gjenstander som ikke er tillatt, kan disse bli inndratt og foresatte må hente dem på skolen.
 • Du må erstatte bøker, utstyr og inventar, helt eller delvis, dersom du mister eller ødelegger noe ved uaktsomhet fra din side.
 • Ved hærverk må du erstatte det du har ødelagt eller utbedre skader (vaske, rydde, fjerne merker) der det er mulig.
 • Dersom du viser uakseptabel atferd på skoleveien, kan du bli holdt igjen etter SFO-tid slik at andre ikke blir plaget. Ved gjentakelser kan det være nødvendig at du blir fulgt av dine foresatte til og fra skolen.
 • Ulovlige rusmidler og gjenstander inndras og overleveres politiet.
 • Straffbare forhold meldes/drøftes med politiet. Dette gjelder både rusmidler og for eksempel voldelig atferd og trusler.

C.   Leksehjelp:

Det er nulltoleranse i leksehjelpa i forhold til krenkelser og mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Rasisme, vold, trusler eller trakassering aksepteres ikke.

Du viser respekt for leksehjelp sine regler på vei til leksehjelpa, i aktiviteter og pauser.

Du kommer presis og er forberedt til arbeidet du skal gjøre:

 • Du er klar når leksehjelpa starter
 • Du har med deg nødvendig utstyr.

Du har gode arbeidsvaner:

 • Du kommer raskt i gang med arbeidet.
 • Du disponerer tida du har til rådighet på en god måte.
 • Du holder orden på sakene dine.
 • Du lar gjenstander som kan forstyrre arbeidet, for eksempel mobil eller nettbrett, ligge i sekken og være avslått.

Du viser god arbeidsinnsats:

 • Du arbeider konsentrert med oppgavene dine.

Du viser god atferd overfor voksne og de andre barna på leksehjelpa:

 • Du er vennlig og høflig mot dem du er sammen med.
 • Du bidrar til at det er arbeidsro.
 • Du bruker ikke stygge ord eller uttrykk når du snakker med eller om andre.
 • Du bidrar til at alle trives og har det godt.
 • Du følger de voksnes anvisninger.

Du viser respekt for andres og egne eiendeler:

 • Du behandler rommet og utstyret der du jobber på en pen måte og bidrar til at det er god orden.
 • Du lar andres eiendeler være i fred.
 • Det du tar med deg til leksehjelpa, uten at du er blitt bedt om det, er du selv ansvarlig for.

Du viser nettvett:

 • Du følger IKT-reglementet for elever i Notodden kommune.

Du tar ikke med deg skadelige stoffer eller farlige gjenstander:

 • Du tar ikke med deg eller bruker snus, tobakk eller rusmidler i den tida du er på skolen eller på aktivitet i skolens regi.
 • Du tar ikke med deg våpen/våpenlignende gjenstander til skolen.

Dersom du bryter ordensreglementet ved leksehjelp, er en eller flere av disse reaksjonene mulige:

 • En voksen gjennomfører en samtale med deg.
 • Du må selv ringe hjem og fortelle hva du har gjort.
 • Dine foresatte kontaktes på telefon eller via melding.
 • Du innkalles til samtale med rektor/inspektør.
 • Dine foresatte innkalles til møte på skolen.
 • Du kan fjernes fra gruppa slik at de andre får arbeidsro, og du må sitte et annet sted og gjøre oppgavene dine.
 • Du kan utestenges fra skolens læringsplattform.
 • Du kan bli nektet tilgang til skolens datautstyr.
 • Gjenstander som forstyrrer aktiviteten, for eksempel mobiltelefon inndras.
 • Har du med deg gjenstander som ikke er tillatt, kan disse bli inndratt og foresatte må hente dem på skolen.
 • Du må erstatte bøker, utstyr og inventar, helt eller delvis, dersom du mister eller ødelegger noe ved uaktsomhet fra din side.
 • Ved hærverk må du erstatte det du har ødelagt eller utbedre skader (vaske, rydde, fjerne merker) der det er mulig.
 • Dersom du viser uakseptabel atferd på til/fra leksehjelp, kan du bli holdt igjen slik at andre ikke blir plaget. Ved gjentakelser kan det være nødvendig at du blir fulgt av dine foresatte til og fra skolen.
 • Ulovlige rusmidler og gjenstander inndras og overleveres politiet.
 • Straffbare forhold meldes/drøftes med politiet. Dette gjelder både rusmidler og for eksempel voldelig atferd og trusler.


Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS