Gå til innhold Hopp til søk

Rehabiliteringsplan

Hovedmålet i alt re/habiliteringsarbeid skal være:

Brukere i Notodden kommune skal gis mulighet til å gjenvinne, bevare og/eller utvikle egen funksjons- og mestringsevne med sikte på størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet på egne premisser.

 Av dette følger delmålene:
  • Brukere med re/habiliteringsbehov og behov for individuell plan skal ha en fast adresse å henvende seg til.
  • Tjenestetilbudet for brukere med re/habiliteringsbehov skal være målrettet, samordnet og koordinert, og ta utgangspunkt i brukerens behov, ressurser og livskvalitetsmål.
  • Retningsgivende for re/habiliteringsarbeidet skal være å se på tjenesteyternes mulighet for å bidra til å styrke brukernes mulighet til deltagelse og mestring
  • Re/habiliteringsarbeidet skal vektlegge brukermedvirkning på systemnivå og stor grad av brukerstyring på individnivå.
  • Prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn ved alt planarbeid og all byggeaktivitet i kommunen.
Tildelingskontor - koordinerende enhet

Tildelingskontoret blir tillagt ansvaret for å være kommunens koordinerende enhet for re-/habilitering. Kontoret skal være synlig og tilgjengelig, og henvendelser og søknader skal kunne gjøres enkelt. Hvis bruker selv ikke kan melde fra om behov, er alt helsepersonell lovpålagt en plikt til å melde fra om behov som oppdages, - etter samtykke. Også andre kan melde behov.

Tildelingskontoret gis vedtaksmyndighet om igangsettelse av re-/habiliteringsprosess. Kontoret er gitt nødvendig myndighet til å delegere det individbaserte arbeidet videre til aktuelle virksomheter (se 5.1). Tildelingskontoret får ansvar for oppfølging av vedtakene om re-/habilitering og individuell plan, samt å ha en generell oversikt over kommunens behov for re-/habilitering.

Tildelingskontoret skal etablere og lede nettverksarbeid for koordinatorer, fokusgrupper for brukere, ha kontakt med brukerorganisasjonene og regelmessig kontakt med virksomheter som er involvert i re/habiliteringsarbeidet.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS