Gå til innhold Hopp til søk

Idrett og fysisk aktivitet - kommunal delplan

En vedtatt plan er et krav fra Kulturdepartementet om kommunen eller organisasjoner fra kommunen vil søke om spillemidler til idretts- og friluftslivsanlegg. Planen skal ha et 4-årig handlingsprogram og en langsiktig del på 12 år. Handlingsprogrammet skal justeres hvert år.

Det er ingen strenge krav til uformingen av planen. Kommunen står fritt til å velge form og organisering. Hensikten er å få en bedre kommunal styring av anleggsutbyggingen og sikre en klarere prioritering i kommunen. Planen er et politisk dokument – et styringsredskap som bør være realistisk m.h.t. økonomi og arealplanlegging.

Informasjon om demografiske data og uviklingstrekk i kommunen er svært viktig i en slik plan. Disse må sees i sammenheng med kommunens idretts- og friluftspolitikk. Seksjon for kultur og opplevelse har hatt det redaksjonelle ansvarer for utarbeidelsen av planen. Planprosessen har blitt kunngjort i lokalavisa. Det er sendt spørreskjema til lag og organisasjoner (jfr. vedlegg 2.). Diverse samarbeidspartnere innen kommunen og Notodden idrettsråd har lest utkastet til planen og kommet med tillegg.

Planprosessen har skjedd etter plan- og bygningsloven. Behandling av kommunedelplaner er beskrevet i lovens paragraf 20-5. Lag- og organisasjoner har fått tilsendt informasjonsbrev og og svarskjema til kommunen om sine planer og ønsker om anlegg. Idrettsrådet har vært bidragsyter og kommet med merknader. 

Kommunal delplan for idrett og fysisk aktivitetKontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS