Gå til innhold Hopp til søk

Alf Andersens minnefonds statutter

 1. Fondet til minne om ALF ANDERSEN er opprettet av venner, amatørsangere og musikere, Notodden kommune og andre personer som ønsker å minne hans fantastiske fløytespill og musikerkarriere for ettertiden. Fondet skal bære navnet "ALF ANDERSENS MINNEFOND" til beste for yngre sangere og musikere i Notodden kommune.
 2. Fondets formål er:
  a) Å yte økonomisk støtte til yngre sangere og musikere med nær tilknytning til Notodden kommune.
  b) Å virke for at Alf Andersens musikerprestasjoner også blir holdt levende i fremtiden blant yngre sangere og musikere.
  Grunnkapitalen skal i prinsippet være ureduserbar. Ved synkende kroneverdi må ikke uttakene være større enn at grunnkapitalen ikke underskrider 1998s kroneverdi.
 3. Den årlige avkastning av fondet anvendes i den utstrekning dette faller inn under fondets formål, til stipendier på følgende måter:
  Når verdige kandidater finnes, skjer årlig utdeling samtidig med utdeling av kulturprisen (eller annen egnet anledning), på grunnlag av søknad som må være styret i hende innen 15. september samme år. Styret avgjør utdelingens størrelse og antall i henhold til statuttene. Dersom ingen verdige kandidater finnes, bestemmer styret om avkastningen skal legges til grunnkapitalen eller tillegges neste års utdeling. Avkastningen kan nyttes i henhold til punkt 2 b.
 4. Stipendiet må benyttes innen ett år etter bevilgningsdatoen. Beretning om anvendelse av midlene sendes fondets styre innen 6 måneder etter utløpet av ettårsfristen.
 5. Fondet er forøvrig underlagt stiftelsesloven av 23. mai 1980
 6. Fondets styre velges for en toårsperiode og består av 5 medlemmer som utpekes slik:
  4 representanter valgt ut fra Notodden Sang og musikkråd
  1 representant valgt fra Notodden kulturstyre (kultursjef).
  Styret velger selv sin formann. Hvert styremedlem skal ha sin personlige varamann.
 7. Styrets oppgave er å føre tilsyn med fondets midler, disponere den årlige renteavkastningen i overensstemmelse med punkt 4 og avlegge regnskap og beretning i overensstemmelse med punkt 8. For at Styret skal være vedtaksfør må minst 3 av dets medlemmer være tilstede. Alle avgjørelser i styret treffes ved vanlig flertallsbeslutning, men ved eventuell stemmelikhet er formannens dobbeltstemme utslagsgivende. Styret er ansvarlig for gjennomføringen av fondets formål i henhold til punkt 2.
 8. Fondet underkastes den kontroll og revisjon som er foreskrevet for stiftelser. Regnskap avlegges ved utgangen av hvert budsjettår og sendes Notodden kommune, kulturkontoret for revisjon.

 

Notodden 10.03.1988

for Minnefondkomiteen

Einar Bøe (s) Odd J. Unhammer (s) Tore Moen (s)

Alf Andersens minnefond stipendsøknadKontaktinformasjon

Kultursjef
Terje Malm
35 01 51 19
970 53 373

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS