Gå til innhold Hopp til søk

Tjenester som tildeles ved tildelingskontoret

Tildelingskontoret tildeler følgende tjenester med enkeltvedtak:                                               
 • Helsehjelp i form av hjemmesykepleie fra HBT eller Psykisk helse, opphold i sykehjem, korttid, langtid, eller rehabilitering
 • Praktisk bistand/opplæring: Herunder hjemmehjelp, miljøarbeid, oppfølging av ruskonsulent, hjelp til personlig hygiene, hjelp til måltider, unntaksvis hjelp til handling, samt opplæring i dagliglivets gjøremål.
 • Brukerstyrt personlig assistent for personer med store bistandsbehov
 • Omsorgslønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Avlastning privat eller i institusjon
 • Støttekontakt
 • Bolig: til eldre, funksjonshemmede, innen psykisk helse, bokollektiv for demente, boliger med heldøgns omsorgstjeneste.
 • Individuell plan
Følgende tjenester tildeles uten enkeltvedtak, men innenfor visse rammer:
 • Dagtilbud
 • Trygghetsalarmer
 • Matombringing                                                                 
Tildelingskontoret tildeler ikke følgende tjenester:
 • Ergo-/ fysioterapitjeneste
 • Legetjenester
 • Tannlegetjenester
 • Økonomisk veiledning v/NAV
 • Helsesøstertjeneste
 • Trygdetjenester
 • Transporttjenester
 • Ledsagerbevis
 • Behandling ved fysikalsk institutt
Taushetsplikt

Alle ansatte har taushetsplikt.picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS