Gå til innhold Hopp til søk

Miljøhygienisk avdeling kan tilby

Miljøhygienisk avdeling kan tilby:
Ulykkesforebyggende arbeid 

Ulykker er et av våre største helseproblemer som også koster samfunnet store summer.  Mange av ulykkene kan unngås, ofte med enkle midler.
Vårt arbeidsområde dekker :

 • Hjem og nærmiljø
 • Skoler og barnehager
 • Trafikkmiljøer, leike- og idrettsplasser
Inneklima

Vi oppholder oss 90% av tiden innendørs.  40% av barn og unge lider av allergi eller overfølsomhet, hvor dårlig inneklima er en medvirkende årsak.
Vårt arbeidsområde dekker:

 • Hjem
 • Skoler og barnehager
 • Hoteller, pensjonater og restauranter
 • Institusjoner, sykehjem, boform for heldøgns omsorgstjenester, asylmottak m.m.
 • Forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang
 • Idrettsanlegg
Støy

Stadig flere plages av støy i vårt samfunn.  Støy kan gi hørselsskader, søvnproblemer, stress og andre helseplager.  Barn og unge er spesielt utsatt.
Vårt arbeidsområde dekker:

 • Ungdomsklubber/diskotek/konserter
 • Trafikk
 • Støy fra mobile høyttaleranlegg 
 • Maskiner/industri/anlegg
 • Støyvurdering/-beregning i forbindelse med planlegging
Vann

Rent vann til drikke og rekreasjon er svært viktig for helsa.  Vannforekomstene våre, grunnvann som overflatevann, må derfor beskyttes mot forurensning.
Vårt arbeidsområde dekker:

 • Offentlige vannverk
 • Private drikkevannskilder/brønner for virksomheter, boliger og hytter
 • Friluftsbad
 • Bassengbad, boblebad, badestamper og lignende
 • Legionellaproblematikk
Sosiale miljøfaktorer

Menneskene vi omgås er en viktig miljøfaktor.  Et godt og trygt nærmiljø med sosiale møteplasser skaper trivsel.  Mye legges til rette ved riktig og god planlegging.
Vårt arbeidsområde dekker:

 • Nærmiljø i boområder, hytteområder og andre steder hvor folk ferdes
 • Områder for fritidsaktiviteter/rekreasjon
 • Barnehager og skoler
Avfall, slam og avløpsvann 

Avfall, slam og avløpsvann må behandles på en betryggende måte for å verne miljøet og for å hindre spredning av lukt, smitte- og andre helsefarlige stoffer.
Vårt arbeidsområde dekker:

 • Avfallsanlegg og innsamling, oppbevaring og transport av avfall
 • Risikoavfall fra helse- og dyrehelsetjenesten
 • Anlegg for utslipp av avløpsvann i spredt boligbebyggelse og hytteområder
 • Grøntareal og landbruksområder hvor kloakkslam kan disponeres
Planlegging 

I all planlegging er det viktig å ta hensyn til folks helse og trivsel.  Forhold som kan skade helsa må forebygges, fjernes eller reduseres, mens en må legge til rette for helsefremmende trivselsfaktorer.
Vårt arbeidsområde dekker:

 • Overordnede kommuneplaner
 • Komunedelplaner
 • Reguleringsplaner
 • Detaljerte bebyggelsesplaner
 • Plangodkjenning av skoler og barnehager
 • Temaplaner innenfor kommunens forskjellige sektorer, som for eksempel hovedplan for vannforsyning, avløpsplan, miljøvernplan og trafikksikkerhetsplan
Stråling

Forskjellige former for stråling kan gi helseskade.  Overdreven soling – naturlig sol så vel som solarier - gir høy eksponering som kan føre til alvorlige helseskader.  Stråling fra radonholdig grunn kan oppkonsentreres i bygninger.
Vårt arbeidsområde dekker:

 • Solarier
 • Bygninger (bl.a. boliger) på radonholdig grunn
 • Bakgrunnsstråling (gammastråling)
 • Trafoer/høyspentledninger
 • Basestasjoner for radio-/TV-sendere og sendere for mobiltelefoni 


picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS