Gå til innhold Hopp til søk

Barnehageplass - egenbetaling

Barnehageplass

Størrelse på plasspr. måned
100 % - 5 dager/uke 2 910
Kostpenger 100% plass 340
80 % - 4 dager/uke 2 328
Kostpenger 80% plass 272
   
Kjøp av enkeltdag 260

Det gis 30% søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for de plassene der barna faktisk benytter tilbudet sammen.

Kostpenger i barnehage er ikke lovregulert. Prisen for mat i barnehagene kan derfor variere noe i de private barnehagene. 

Ny moderasjonsordning fra 1.5. 2015

En husholdning skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin på en barnehageplass for sitt første barn i barnehage. For andre, tredje og flere settes foreldrebetalingen i tråd med søskenmoderasjon, til henholdsvis 50 % og 70 % av foreldrebetalingen for første barn.

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig-eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Bor e barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert.

Økonomisk bistand til dekning av barnehageutgifter

For familier med lav inntekt foreligger det mulighet for å søke økonomisk bistand til dekning av barnehageutgifter hos NAV. Slik bistand søkes på vanlig skjema for økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven i NAV. Søker må legge ved dokumentasjon på inntekt og utgifter.

Hvorvidt støtte ytes, avhenger av en helhetsvurdering av familiens inntekter og utgifter, samt behovet for barnehageplass begrunnet i yrkesrettet aktivitet, utdanning eller behandling.

For spørsmål om økonomisk bistand til dekning av barnehageutgifter må det tas kontakt med NAV.

Dersom det er tungtveiende grunner til at enkelte barn har behov for plass i barnehage, vil Barnevernet kunne gå inn med støtte til barnehageplass. Barnevernet vil avgjøre om denne type plass er tilrådelig.

For spørsmål om denne støtteordningen, ta kontakt med Barnevernet.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelse av plass er regulert i henhold til barnehagens vedtekter. De fleste barnehagene opererer med 2 måneders oppsigelsestid.

For kommunale barnehager er det § 8 som regulerer oppsigelser. Ordinær oppsigelsestid er her 2 måneder. Dersom et barn skal slutte i barnehagen i løpet av barnehageåret, må skriftlig oppsigelse sendes barnehagen innen den 1. to måneder før barnet tas ut. Dersom plasser sies opp i perioden 1. mai – 1. august vil det kreves betaling ut september.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS