Gå til innhold Hopp til søk

Retningslinjer mobiltelefon

REGLEMENT FOR ARBEIDSGIVERFINANSIERTE MOBILTELEFONER M.V. TIL ARBEIDSTAKERE I NOTODDEN KOMMUNE

Avtale om bruk av mobiltelefon

Godkjent av rådmannen 17.1.11 (oppdatert i ettertid i forhold til skattemessige endringer)

1. Mobiltelefoner – generelt.

Alle arbeidstakere har rett til fritid, og det skal derfor i størst mulig utstrekning unngås å ta kontakt med en arbeidstaker i fritiden. De fleste arbeidstakere som har arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon har derfor ikke behov for å disponere mobiltelefon utenom ordinær arbeidstid.

I Notodden kommune gjelder følgende retningslinjer for arbeidsgiverfinansierte mobiltelefoner:

1.1. Tildeling av mobiltelefoner.

Toppledergruppa og alle virksomhetsledere tildeles mobiltelefon. Virksomhetsleder avgjør hvilke arbeidstakere som unntaksvis kan tildeles mobiltelefon. Dette forutsettes kun tildelt i de tilfelle hvor det anses nødvendig for tjenesten. Ved vurderingen legges vekt på behovet for tilgjengelighet, beredskap og fleksibilitet. Særskilt søknadsskjema må fylles ut.

Virksomhetslederne sørger for oppdatert oversikt over dem som til enhver tid har fått tildelt mobiltelefon.

1.2. Kjøp av telefon. Dekning av abonnement.

IKT-avdelingen koordinerer innkjøp av telefoner. Ut fra en vurdering av kommunens tekniske løsninger for øvrig tilbyr IKT-avdelingen utvalgte modeller av mobiltelefoner. Arbeidsgiver dekker kjøp av telefon, samt abonnementskostnader.

1.3. Hovedregel om disponering av telefon.

Som hovedregel gjelder: Arbeidstaker og arbeidsgiver skal inngå skriftlig avtale om at telefonen skal legges igjen på arbeidsplassen etter endt ordinær arbeidstid. Avtalen innebærer at arbeidstaker ikke blir beskattet for fordelen ved å disponere arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon.

1.4. Unntak: Disponering av telefon utenom ordinær arbeidstid. Sjablonbeskatning.

Dersom arbeidstaker får dekkes elektroniske kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver, skal fordelen verdsettes til kr. 4.392,- pr. år.  Det er en forutsetning for slik sjablonbeskatning at arbeidstaker har tilgang til tjenestene utenfor ordinær arbeidssituasjon og at arbeidstaker har tjenstlig behov for kommunikasjonstjenestene.

Den skattepliktige sjablonfordelen skal settes til kr. 4392,- pr år uansett om arbeidsgiver dekker en eller flere kommunikasjonstjenester.

1.5. Definisjon av ”ordinær arbeidssituasjon”

All disponering av arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon utenom ordinær arbeidssituasjon skal beskattes etter ”sjablonmodellen”. Med ”ordinær arbeidssituasjon” menes den normale arbeidstid og/eller arbeidssted etter arbeidsavtalen.

Arbeid ut over normal arbeidstid på fast arbeidssted, eller ved fortsettelse av arbeidets utførelse, anses normalt også som ordinær arbeidssituasjon.

Den perioden arbeidstakeren er på tjenestereise anses dessuten normalt som ordinær arbeidssituasjon. Fritid og beredskapsvakt/hjemmevakt regnes ikke som ordinær arbeidssitasjon selv om dette er pålagt av arbeidsgiver.

1.6. Vakt- og utlånstelefoner.

Definerte vakt- og utlånstelefoner som er registrert på Notodden kommune v/virksomhet, og som benyttes av flere arbeidstakere, skal oppbevares hos arbeidsgiver. Slike telefoner skal være nedlåste når de ikke er i bruk. Vakt- og utlånstelefoner beskattes ikke fordi dette er telefoner som kun skal benyttes i arbeid.

1.7. Bruk

Det skal tas hensyn til kostnader ved bruk av telefonen. Oppringninger mellom mobiltelefoner til ansatte i Notodden kommune er gratis. Ved øvrig bruk er fasttelefon normalt rimeligst og bør benyttes når det er tilgjengelig. 820-nummer, 829-nummer samt 4-sifrede nummer med innholdstjenester er sperret for bruk. Det skal utvises forsiktighet ved databruk av mobiltelefonen, og ved opphold i utlandet bør databruk begrenses til det absolutt nødvendige. Der trådløst nettverk (uten særskilt kostnad) er tilgjengelig, skal dette benyttes.

1.8. Opphør av stilling. Fravær.

Når en ansatt slutter i stillingen, eller det ikke lenger anses nødvendig å ha mobiltelefon, leveres mobiltelefonen tilbake til arbeidsgiver, jfr. pkt. 1.1.

Ved fravær fra arbeid utover 8 uker belastes arbeidstaker kostnadene for faktisk bruk (tellerskritt) av mobiltelefon dersom telefonen ikke er innlevert.

1.9. Innberetning til skattemyndighetene.

Arbeidsgiver har ansvar for å etterleve regelverket, og plikter å innberette til skattemyndighetene. Hele ordningen er gjenstand for arbeidsgivers kontroll med at skattereglene blir fulgt.

2. Internett - bredbånd
2.1. VPN-løsning erstatter tidligere ordninger med hjemmekontor. Særskilt søknadsskjema må

fylles ut, og anbefales av seksjonsleder. Tidligere retningslinjer for hjemmekontor utgår, og inngåtte avtaler opphører. Arbeidsgiver står ikke ansvarlig for hjemme-PC/hjemmenettverk (hjemmekontor-løsning).Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS