Gå til innhold Hopp til søk

Hvem gjør hva hvis jeg blir sykmeldt?

Hvem gjør hva hvis jeg blir sykmeldt?

Beskjed om sykefravær.

Gir du første dagen du er syk til lederen din. Meldingen skal ikke sendes på SMS eller e-post.

Egenmelding eller sykmelding?

Egenmelding brukes ved sykefravær på inntil 8 dager. Er du sykmeldt fra første dag, leverer du ikke egenmelding.

Hvis fraværet blir mer enn 8 dager, leverer du sykmelding.

Oppfølging.

Innen fire uker skal lederen innkalle deg til en oppfølgingssamtale hvor det skal utarbeides en oppfølgingsplan. Dette er en samtale om din situasjon og hva som kan gjøres for at du skal kunne komme tilbake på jobb. Det dere kommer frem til av tiltak skrives ned i en individuell oppfølgingsplan som signeres av begge to. Denne planen er en viktig dokumentasjon for den videre oppfølgingen av deg. Din leder sender oppfølgingsplanen til din lege.

Dere vil i denne samtalen også avtale dato for neste oppfølging.

Det skal fokuseres på muligheter og løsninger, ikke begrensninger.

Du som arbeidstaker skal veiledes på en måte som styrker din motivasjon og trygghet for å være i arbeidsrelatert aktivitet til tross for sykdom.

Dialogmøte senest innen 7 uker.

Senest innen 7 uker skal arbeidsgiver etter loven innkalle til et dialogmøte. Her skal lederen din og du delta. Hvis du ønsker det kan lege/sykmelder, tillitsvalgt eller verneombud delta. Om ønskelig også NAV.

Nytt dialogmøte senest etter 6 måneder.

NAV innkaller deg og arbeidsgiver til et nytt dialogmøte. Lege eller annet helsepersonell kan delta hvis det er hensiktsmessig. Tema er oppfølgingsplanen og muligheter for løsninger på arbeidsplassen, samt om det er behov for andre tiltak, kurs eller annen form for opplæring, for eksempel yrkesrettet attføring.

Hva skjer videre når du er sykmeldt?

Ved 9 måneder (39 uker) får du et brev fra NAV om aktuelle stønader du kan søke etter at sykepengene opphører ved 12 måneders sykmelding. Du må søke i god tid før sykepengeperioden utløper.

I tillegg skal lederen din informere deg om at du kan søke om ytelse i kommunens forsikringsselskap. Personal hjelper deg med å søke.

Arbeidsrelatert aktivitet.

Du har mulighet til å prøve deg i arbeid når du er sykmeldt. Det finnes forskjellige ordninger som kan benyttes.

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge arbeidsplassen i størst mulig grad samt tett oppfølging av deg. Arb. giver skal innen 4 uker lage en oppfølgingsplan i samarbeid med deg.

Arbeidstaker plikter å være aktivt med i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan og bidra aktivt i oppfølgingsarbeidet. Manglende samarbeid eller inaktivitet fra arbeidstaker kan føre til stopp av sykepenger. Det samme gjelder dersom du ikke bidrar til vurdering av din egen funksjonsevne.

Spørsmål om egenmelding eller sykmelding kan du ta opp med lederen din.

Notodden kommune

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS