Gå til innhold Hopp til søk

Ferie

Ved ferieavvikling er det mange spørsmål og vi har derfor satt opp noen spørsmål og svar om rettigheter og plikter knyttet til ferielovens bestemmelser som kan være til hjelp. Ytterligere informasjon kan du få hos din leder eller i personal- og lønnsenheten.

20 SPØRSMÅL OM FERIE

1. Hvor lang ferie har jeg når jeg har 100 % stilling?

I hel stilling har du 30 virkedager, dvs. 5 ukers ferie.  Du kan kreve 18 dager ferie i hovedferie-

perioden 1. juni til 30. september.  Restferien kan du kreve å få samlet innen ferieåret.  Avtalefestet ferie kan også kreves avviklet sammenhengende. 

Virkedager etter ferieloven er mandag til og med lørdag.  Søndager eller lovbestemte helge- og høytidsdager (= røde dager på kalenderen) er ikke virkedager. 

2. Hvor lang ferie har jeg som deltidsansatt?

Deltidsarbeidende har de samme rettighetene som dem med hel stilling.  For eksempel gir en ferieuke med tre arbeidsdager seks virkedager ferie.  Det skal være et rimelig samsvar mellom stillingsstørrelse og antall feriedager plassert på arbeidsdager. 

Feriedag er alltid hele dager. 

3. Er det spesielle regler for meg som er over 60 år?

Fra og med det året du fyller 60 år får du seks virkedager ekstra ferie. Du bestemmer selv når tid for ferie, men må varsle arbeidsgiver senest 2 uker i forveien. Deles denne ferien, har du bare krav på å få så mange arbeidsdager fri som du normalt har i løpet av en uke.

4. Kan jeg la være å ta ut ferie?

Hensikten med ferieloven er å sikre at du får ferie i 25 virkedager + 5 avtalefestet pr. år.  Unntak fra plikten kan være at du kommer rett fra skole, har hatt permisjon uten lønn osv.

5. Hvem har rett til feriepenger?

Alle som er ansatt som arbeidstaker hos en arbeidsgiver. 

6. Hvor mye får jeg i feriepenger?

12%  av det du har opptjent i Notodden kommune i opptjeningsåret (fra 1. januar til 31. desember året før).  Er du over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3.

7. Hvis jeg ikke får feriepenger, hvilke rettigheter har jeg da til ferie?

Dersom du begynner i stilling innen 30. september i ferieåret har du rett til full feriefritid forutsatt at ferie ikke er avviklet hos annen arbeidsgiver. Begynner du etter 30. september i ferieåret har du rett til seks virkedager ferie + 5 virkedager avtalefestet. Det foretas lønnstrekk for disse dagene. 

8. Kan jeg bestemme selv når jeg vil ha feriepengene utbetalt?

Du har krav på å få utbetalt feriepenger i god tid (senest en uke ) før hovedferien (3 uker) avvikles.  Hovedtariffavtalen har bestemmelse om at feriepenger utbetales i juni i kommunal sektor.

9. Kan jeg selv bestemme når jeg vil ha ferie?

Nei, du kan ikke bestemme, men det vanlige vil være at du setter opp et ferieønske slik at din leder  i god tid kan drøfte med deg (eller din tillitsvalgte) mulighet for å tilpasse dette.  Dersom dere ikke blir enige er det arbeidsgiver som fastsetter ferie.   Ansatte som følger skoleruten har fast ferietid.

Er du over 60 år kan du selv bestemme tiden for avvikling av ekstraferie.  Du har imidlertid plikt til å informere arbeidsgiver senest 2 uker før ferien tar til.

10. Har jeg rett til å ta ut fire uker sammenhengende ferie?

Nei, kun tre uker.  Ønsker du å avvikle fire uker sammenhengende ferie, må dette avtales med din leder.

11. Jeg arbeider i turnus. Hvordan beregnes hvor mange feriedager som blir plassert på arbeidsdager?

Det skal være et rimelig samsvar mellom stillingsstørrelse/turnus og feriedager plassert på dager med arbeidsplikt.  Det vil si at hvis du har 100% stilling og antall arbeidsdager i en 6-ukers turnus foretas det omregning til hvor mange dager du skulle vært på arbeid i en 5-ukersperiode. 

12. Jeg arbeider i turnus med arbeid hver 3. søndag.  Kan jeg kreve å få fri søndag?

Du har krav på å få fri enten søndagen før ferien starter eller søndag etter at ferien avsluttes ved avvikling av minst 6 virkedager.  Dersom du krever fri med bakgrunn i denne bestemmelsen, gis fri uten lønn. Forøvrig legges en vakthelg i ferietiden, annet hver år to helger (unntak gjelder). 

13. Hvem har ansvar for å informere om feriens plassering?

Arbeidsgiver er ansvarlig.

14. Hvor lang tid før ferieavvikling kan jeg kreve å få vite når jeg skal ha ferie?

Du kan kreve å få vite tidspunkt for ferieavvikling minst to måneder før hovedferien tar til så frem ikke særlige grunner er til hinder for dette. 

15. Kan arbeidsgiver endre ferie som allerede er avtalt?

Dersom ferien allerede er avtalt med arbeidsgiver og denne gjør endringer, kan du kreve å få erstattet dokumenterte merutgifter som du blir påført ved en slik endring. 

16. Hvilke rettigheter har jeg dersom jeg blir syk før ferien starter eller  i ferien?

Blir du syk før ferien starter eller er syk i ferien, kan du kreve å få ferien erstattet senere. Legeerklæring må leveres arbeidsgiver umiddelbart etter at du er tilbake på jobb og du må selv fremsette krav om utsatt ferie.  Ellers anses ferien som avviklet. Legeerklæring fra utlandet har begrensninger. Delvis sykemelding gir ikke rett til utsatt ferie.

17. Hva skjer om jeg ikke får tatt ut all ferien min i år?

Ferieloven gir mulighet til å søke om overføring av inntil 12 virkedager ferie til neste år. Det samme gjelder 4 dager avtalefestet ferie  Du har imidlertid ikke krav på å få overført ferie.  Notodden kommune har en restrektiv holdning til overføring ut fra intensjonen i loven om at arbeidsgiver skal påse at ansatte tar ut ferie. Du kan kreve å få overføring av inntil 12 virkedager ferie dersom du på grunn av sykdom ikke kan avvikle ferie i ferieåret (fram til 31.12.).  

18. Jeg er gravid.  Kan arbeidsgiver pålegge meg å avvikle ferie i tiden hvor jeg har nedkomstpermisjon med lønn?

Nei, ikke uten at du er enig. Du kan overføre feriedagene til neste påfølgende år og ta ferie etter at fødselspermisjonens utløpt. Etter at reglene om fødselspermisjon ble utvidet, kan du også avtale med arbeidsgiver at permisjonen avbrytes og avvikle ferie i permisjonstiden.  Fødselspermisjonen forlenges tilsvarende. For å sikre sykepengerettigheter fra arbeidsgiver ved eventuell sykdom i ferie etter endt permisjon, anbefaler vi at ferien avvikles i permisjonstiden.

19. Jeg har sagt opp jobben min.  Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut ferien i oppsigelsestiden?

Nei.  Ikke uten at du er enig i dette og du har tre måneders oppsigelse eller mer.  Du kan heller ikke kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden. Begge forhold forutsetter at det ikke allerede er avtalt ferie i oppsigelsestiden (dvs. før oppsigelse ble levert). 

20. Kan jeg ta ut ferie på forskudd?

Ferieloven gir anledning til dette. Det må da inngås skriftlig avtale med arbeidsgiver om å ta ut ferie på forskudd.  Det er ingen begrensninger i antall dager, men arbeidsgiver må påse at intensjonen i ferieloven om årlig feriefritid opprettholdes.  Personalkontoret eller lønnsavdelingen må kontaktes.Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS