Gå til innhold Hopp til søk

Egenmelding

GENERELL ORIENTERING OM BRUK AV EGENMELDING

Hvis sykefraværet antas å vare kortere enn 8 dager og du har egenmeldingsrettigheter, oppfordres du til å bruke egenmelding.

Arbeidstakere som mottar 100% uførestønad fra NAV, har ikke egenmelding- eller sykepengerett

Arbeidstakers ansvar:
 • Melde fra til leder pr. telefon første fraværsdag.
 • Levere egenmelding den første dag du er tilbake på jobb.
Arbeidsgivers ansvar:
 • Sørge for at egenmeldingsskjema er fullstendig utfylt/underskrevet.
 • Vurdere om det skal startes oppfølging i henhold til sykefraværsrutiner.
Egenmelding – egen sykdom:
Ved egen sykdom:
 • Forutsetter 2 måneders tilsettingsforhold. Ved opphold i mer enn 14 dager regnes ny opptjeningsperiode på 2 måneder.
 • Begrenset til 24 dager i en 12 månedersperiode. Perioden følger ikke kalenderåret.
 • Inntil 8 dager i løpet av en 16 dagersperiode Helg/fridager regnes med i perioden hvis fraværet begynner før perioden og fortsetter etter (for eksempel helg). Ved ny egenmelding innen 16 dager medregnes tidligere egenmeldingsdager.
 • Når det er brukt 8 egenmeldingsdager i en 16 dagersperiode, må du arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding igjen kan brukes.
 • Egenmelding som etterfølges av legeerklæring, anses som brukte egenmeldingsdager.
 • Dersom du er syk utover egenmeldingsperioden og sykemelding ikke leveres, faller retten til lønn i egenmeldingsperioden bort.
 • Ved delvis sykemelding kan ikke egenmelding brukes

Som arbeidstaker kan du miste retten til å bruke egenmelding dersom det er rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Det vil da bli krevd sykemelding fra første dag.

Egenmelding ved barn/barnepassers sykdom (omsorgspenger)
 • Arbeidstaker må ha tiltrådt stillingen.
 • Barnet må være under 12 år (ut kalenderåret). Ved kronisk sykdom eller funksjonshemmet barn er aldersgrensen 18 år*
 • Barnepassers sykdom; sykdom hos den som har det daglige tilsynet med barnet eller hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom
 • 10 dager/kalenderår (1.1-31.12)
 • 15 dager/kalenderår (1.1-31.12) dersom du har omsorg for mer enn to barn
 • 20 dager/kalenderår (1.1-31.12) dersom du er alene om omsorgen*
 • 30 dager/kalenderår (1.1-31.12) dersom du er alene om omsorgen for mer enn to barn*

* det kreves godkjenning/bekreftelse fra NAV. Fravær utover 10 dager refunderes fra NAV. Kontaktinformasjon

Notodden kommune

Telefon
35 01 50 00

picture2

Utviklet av Sem & Stenersen Prokom AS